Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые..."

68. У Законі України "Про міліцію" (565-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20, Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 10, ст. 95; 2005 р., N 16, ст. 263):

1) у статі 22:

а) частину четверту доповнити словами "в межах норм, встановлених законодавством";

б) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги на безплатне забезпечення житлом з опаленням і освітленням за встановленими нормами працівникам міліції, які живуть і працюють у сільській місцевості та в селищах міського типу, а також пільги працівникам міліції по оплаті жилої площі, комунальних послуг і палива з 50-процентною знижкою надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника міліції за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини шосту - тринадцяту вважати відповідно частинами сьомою - чотирнадцятою;

в) частину сьому доповнити словами "за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) частини першу - третю статті 24 викласти у такій редакції:

"Фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів, які надходять на підставі договорів від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Пільги, компенсації та гарантії, встановлені цим Законом, надаються за рахунок і в межах коштів, передбачених на утримання бюджетних установ (підприємств, організацій) у кошторисах або фінансових планах.

Загальна структура та чисельність Міністерства внутрішніх справ України затверджується Верховною Радою України. Гранична чисельність працівників центрального апарата Міністерства внутрішніх справ України затверджується Кабінетом Міністрів України".

69. Частину першу статті 24 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (2713-15) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

70. У абзаці п'ятому частини першої статті 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (3352-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2003 р., N 15, ст. 109; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66) слова "два рази на місяць" виключити.

71. У Кримінально-виконавчому кодексі України (1129-15) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21):

1) у статті 112:

а) у частині першій слова "встановлюється цим Кодексом" замінити словами "не обмежується";

б) друге речення частини другої виключити;

2) абзац четвертий частини першої статті 138 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";

3) абзац четвертий частини першої статті 139 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";

4) абзац четвертий частини другої статті 140 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";

5) абзац четвертий частини першої статті 143 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";

6) абзац четвертий частини п'ятої статті 151 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі".

72. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" (3475-15) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258):

1) частину одинадцяту статті 21 доповнити абзацами такого змісту:

"Пільги на 50-відсоткову знижку за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках незалежно від форм власності в межах норм, встановлених законодавством, надаються:

особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом цієї особи за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) статтю 23 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

73. У статті 1 Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" (1763-15) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 444):

пункт 2 доповнити словами "в межах України";

пункт 8 викласти у такій редакції:

"8) забезпечення житлом осіб, які звільнилися з військової служби і потребують поліпшення житлових умов, провадиться відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (2011-12).

74. Частину шосту статті 2 Закону України "Про оборону України" (1932-12) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420) викласти в такій редакції:

"Фінансування потреб національної оборони держави здійснюється виключно за рахунок і в межах коштів, визначених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік".

75. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (2232-12) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270):

1) частину першу статті 21 викласти в такій редакції:

"1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат";

2) у статті 43:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку, здійснюється за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України. Додаткове фінансування цих заходів може відбуватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством";

б) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують районні (міські) військові комісаріати службовими будинками, підсобними господарськими приміщеннями і приміщеннями для призовних пунктів (дільниць) згідно із законодавством";

в) частину п'яту виключити.

76. У Законі України "Про розвідувальні органи України" (2331-14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94 із наступними змінами):

1) у статті 15:

а) друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Розрахунково-касове обслуговування розвідувальних органів України здійснюється органами Державного казначейства України";

б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно частинами третьою - восьмою;

2) у статті 21:

а) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Грошове забезпечення (оплата праці) співробітників розвідувальних органів. Соціальний захист співробітників розвідувальних органів України та членів їх сімей і їх пенсійне забезпечення";

б) частину третю викласти в такій редакції:

"Порядок, умови і розміри грошового забезпечення (оплати праці) співробітників розвідувальних органів України встановлюються Кабінетом Міністрів України";

в) частину восьму виключити.

77. У Законі України "Про правові засади цивільного захисту" (1859-15) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 39, ст. 488, 2006 р., N 51, ст. 519):

1) частину п'яту статті 56 виключити;

2) статтю 59 доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги на 50-відсоткову знижку за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в межах норм, передбачених законодавством, надаються:

особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом цієї особи за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) статтю 88 доповнити частиною другою такого змісту:

"Передбачені цим Законом пільги, компенсації та гарантії особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членам їх сімей надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

78. У Законі України "Про пожежну безпеку" (3745-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21):

1) частину другу статті 21 виключити;

2) у статті 22:

а) частину шосту викласти у такій редакції:

"Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається 50-відсоткова знижка плати за жилу площу, комунальні послуги, а також паливо в межах норм, встановлених законодавством, за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом цієї особи за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

б) частину сьому доповнити словами "за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) частину першу статті 24 замінити двома частинами такого змісту:

"Фінансове та матеріально-технічне забезпечення державної пожежної охорони, будівництво її об'єктів і споруд здійснюється за рахунок державного бюджету, а також коштів, що надходять на підставі договорів від промислових та інших об'єктів, відрахувань від платежів з майнових видів страхування на фінансування запобіжних заходів та за рахунок пожертвувань юридичних осіб і громадян.

Передбачені цим Законом пільги, компенсації та гарантії особам рядового і начальницького складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

79. Статтю 23 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (160/98-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 236) доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

80. Статтю 7 Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України" (3160-15) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 8, ст. 94) доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

81. Статтю 27 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (661-15) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208) доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

82. У Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (203/98-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; 2001 р., N 24, ст. 127; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 30, ст. 258):

1) у пункті 1 статті 5 слова "і в органах внутрішніх справ і державній пожежній охороні" замінити словами "в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту";

2) у статті 6:

пункти 5 та 7 викласти в такій редакції:

"5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членам їх сімей з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України";

"7) першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Позачергово забезпечуються житлом ветерани військової служби, які при звільненні з військової служби здали державним органам займане ними у військових містечках жиле приміщення та не були забезпечені іншим жилим приміщенням для постійного проживання та яким виповнилося 60 і більше років, а також сім'ям померлих ветеранів";

3) статтю 7 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги, передбачені пунктами 6 та 11 статті 6 цього Закону, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини четверту - п'яту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою;

4) текст статті 9 викласти в такій редакції:

"Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі коштів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та інших джерел, не заборонених законодавством";

5) текст Закону після слів "ветеран державної пожежної охорони" в усіх відмінках і числах доповнити словами "ветеран служби цивільного захисту" у відповідному відмінку і числі, а слова "державній пожежній охороні" замінити словами "державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту".

83. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" (1577-15) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17- 19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66) визнати таким, що втратив чинність.

84. Статтю 20 Закону України "Про захист рослин" (180-14) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються:

працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков