Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые..."

30. У Законі України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (400/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 7, ст. 65, N 10-11, ст. 86, N 33-34, ст. 267; 2004 р., N 2, ст. 6, N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) у статті 1:

а) у частині першій:

пункт 4 після слів "творчі працівники, які не є членами творчих спілок" доповнити словами "військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу";

у пункті 5:

слова "купівлі-продажу валют" замінити словами "купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню";

доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Платниками збору з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню є юридичні особи - резиденти, нерезиденти, постійні представництва юридичної особи - нерезидента, власники корпоративних картрахунків іноземної валюти, банки - члени міжнародних платіжних систем, банки (у тому числі уповноважені банки з операцій за власними зовнішньоекономічними договорами) та фізичні особи, в тому числі нерезиденти, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню. Банки та їх установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними за власними операціями і від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати до спеціального фонду державного бюджету додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі, встановленому цим Законом, від суми операції з купівліпродажу безготівкової іноземної валюти за гривню, зазначеної у такій заявці, вести податковий облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України має право на отримання від Національного банку України інформації щодо обсягів купівлі уповноваженими банками безготівкової іноземної валюти за гривню на міжбанківському валютному ринку України в порядку, обумовленому двостороннім договором між Національним банком України та Пенсійним фондом України";

б) доповнити частиною другою такого змісту:

"Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку на загальних підставах";

2) у пункті 4 статті 2 слова "купівлі-продажу валют" замінити словами "купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню";

3) частину третю статті 3 викласти в такій редакції:

"Платники збору, визначені пунктами 5-7, 9 і 10 статті 1 цього Закону, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із законом про Державний бюджет України";

4) у статті 4:

в абзацах другому, четвертому і п'ятому пункту 1, у пунктах 2 і 3 цифри "32,3" та "32" замінити цифрами "33,2";

абзаци перший - третій пункту 4 замінити двома абзацами такого змісту:

"4) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону (крім платників, зазначених у пункті 5 цієї статті):

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

пункт 6 доповнити словами "а з 2008 року - 0,5 відсотка об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього Закону".

31. Розділ II Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (208-14) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 49, ст. 303) викласти в такій редакції:

"II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".

32. Пункт 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (967-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66) викласти в такій редакцій:

"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".

33. У Законі України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (2213-14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210; 2003 р., N 16, ст. 116; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 32, ст. 385; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) у статті 1:

у абзацах другому та третьому пункту 1 цифри "2,9" замінити цифрами "1,5";

у абзаці другому пункту 2 цифри "1,6" замінити цифрами "1,3";

у абзацах першому, другому та третьому пункту 3 цифри "5,5" замінити цифрами "3,8", цифри "3,4" замінити цифрами "2,0", цифри "2,1" замінити цифрами "1,8";

2) статтю 4 виключити.

34. Пункти 2 та 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат" (2105-15) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст.66) виключити.

35. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 16, ст. 136; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 25, ст. 342):

1) статтю 11 доповнити пунктом 18 такого змісту:

"18) батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства";

2) у пункті 2 статті 14 цифри і слово "12-14 і 17" замінити цифрами і словом "12-14, 17 і 18";

3) у частині другій статті 15 цифри і слово "15 і 17" замінити цифрами і словом "15, 17 і 18";

4) у статті 19:

частину першу після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"на суми грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, що дорівнюють п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб";

5) у частині другій статті 20:

цифри і слово "15 і 17" замінити цифрами і словом "15, 17 і 18";

після слів "заробітної плати (доходу)" доповнити словами "грошового забезпечення";

6) в частині шостій статті 21 цифри "12-15" замінити цифрами "12-15, 18";

7) друге речення абзацу п'ятого частини першої статті 25 викласти в такій редакції: "За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35%, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування - 1,08%";

8) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:

"3. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону";

9) у статті 40:

а) абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої цієї статті, період, за який враховується заробітна плата, після виключення 10 відсотків тривалості страхового стажу, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців";

б) у частині другій:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Зс - середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів";

у абзацах сьомому та дванадцятому слова "середня заробітна плата працівників" та "зайнятих у галузях економіки України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "заробітну плату (дохід)" та "в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії" у відповідному відмінку;

10) у статті 42:

а) в абзаці першому частини другої слова "середньої заробітної плати в Україні" замінити словами "середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні";

б) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для призначення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону, то за заявою пенсіонера провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше дня, наступного за днем, по який обчислено страховий стаж при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії";

11) частину третю статті 113 доповнити абзацом другим такого змісту:

"В разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом та Пенсійним фондом, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду";

12) у розділі XV "Прикінцеві положення":

у абзаці першому підпункту 2 пункту 2 слова "бюджетних коштів та цільових фондів" виключити;

підпункт 1 пункту 8 доповнити абзацом такого змісту:

"страхові внески за осіб, зазначених у пункті 18 статті 11 цього Закону, сплачуються з Державного бюджету України як страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на умовах і в порядку, встановлених цим Законом, та за ставками, визначеними Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (400/97-ВР), для підприємств, установ та організацій, які використовують працю найманих працівників";

у перше речення абзацу першого пункту 13 після слів "має право на отримання пенсії" та "призначається одна пенсія" доповнити словами "щомісячне довічне грошове утримання" у відповідному відмінку, після слів "відповідно до законів України" доповнити словами "Про Кабінет Міністрів України" (514-16).

36. У Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1977-12) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2006 р., N 47, ст. 463; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) у частині двадцять сьомій статті 24 слова "в повному розмірі" виключити і доповнити реченням такого змісту: "Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15);

2) частину восьму статті 34 доповнити другим реченням такого змісту: "Видатки Державного бюджету України, передбачені для проведення фундаментальних досліджень, здійснюються за наявності висновку про доцільність проведення витрат по кожній науковій темі, наданого Експертною радою при Національній академії наук України із залученням експертів центрального органу виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності".

37. У Законі України "Про державну службу" (3723-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2003 р., N 14, ст. 97; 2006 р., N 1, ст. 18, NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) частину третю статті 36 виключити;

2) у статті 37:

а) у частинах другій та п'ятій слова "без обмеження граничного розміру пенсії" виключити;

б) у частині четвертій:

слова "у повному розмірі" виключити;

доповнити реченням такого змісту: "Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15).

38. У Законі України "Про прокуратуру" (1789-12) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233):

1) у статті 49:

а) третє речення частини першої викласти в такій редакції: "Розміри посадових окладів, надбавок за класні чини та вислугу років затверджуються Кабінетом Міністрів України";

б) в абзаці першому частини другої слова "з оплатою проїзду до місця відпочинку і у зворотному напрямку" виключити;

в) частину четверту замінити двома частинами такого змісту:

"Прокурори та слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею місцевими органами влади в першочерговому порядку.

Пільга з 50-процентної знижки плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном в межах норм, встановлених законодавством, надається:

прокурорам та слідчим прокуратури за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам із числа прокурорів та слідчих прокуратури за умови, якщо середньомісячний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;

2) у частині чотирнадцятій статті 50-1 :

у першому реченні слова "у повному розмірі" виключити;

доповнити реченням такого змісту: "Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч гривень на місяць";

3) у статті 52:

а) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою - сьомою;

б) перше речення частини третьої виключити.

39. У статті 61 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (514-16) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 11, ст. 94):

1) частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Дія частин першої - шостої цієї статті поширюється також на пенсіонерів з числа колишніх членів Кабінету Міністрів України";

2) доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч гривень на місяць".

40. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (875-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 453; 2006 р., N 2-3, ст. 35, NN 9-11, ст. 96, N 32, ст. 271):

1) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Фінансування заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі Фондом соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів, а також органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів";

2) частину шосту статті 20 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних та обласних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) статтю 38-1 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Пільговий проїзд, передбачений статтею 38-1 надається за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, збільшену на коефіцієнт 1,1 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

41. У Законі України "Про соціальний захист дітей війни" (2195-15) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94; 2006 р., N 9-11, ст. 96, N 19-20, ст. 166; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги, передбачені абзацами шостим та сьомим цієї статті, надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, збільшену на коефіцієнт 1,1 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) текст статті 6 викласти в такій редакції:

"Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") (3551-12) до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни.

Ветеранам війни, які мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до цього Закону та Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) дане підвищення провадиться за їх вибором згідно з одним із законів".© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков