Закон Украины "О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами"

19.4.11. У Законі України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 1997 р., N 51, ст. 305):

у підпункті 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 слова "передбачені для сплати податку" замінити словами "передбачені законом для відповідного податкового періоду";

перше речення абзацу другого пункту 10.2 статті 10 викласти у такій редакції: "Відповідальність платників податку за порушення порядку та строків нарахування та внесення до бюджету податку або порядку звітності, а також порядок оскарження рішень податкових органів визначаються законом з цих питань".

19.4.12. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94):

1) у пункті 16.4 статті 16:

в абзаці другому слова "не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом" замінити словами "у строки, визначені законом";

в абзаці четвертому слова "у визначені цим пунктом строки" замінити словами "у строки, визначені законом для річного податкового періоду";

2) у статті 20:

пункт 20.1 доповнити словами "у порядку та розмірах, визначених законом";

пункти 20.2-20.7 виключити;

3) пункт 21.2 статті 21 викласти у такій редакції:

"21.2. Після закінчення встановлених строків сплати податку до бюджетів невнесені суми стягуються з нарахуванням пені, відповідно до закону".

19.4.13. У статті 4 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (587-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 191):

у частині першій слова "до 15 числа, що настає за звітним місяцем" замінити словами "у строки, визначені законом для місячного звітного періоду";

частину другу викласти у такій редакції:

"За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штрафи у порядку, визначеному законом".

19.4.14. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 (13-92) "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 1996 р., N 45, ст. 234; 1998 р., N 30-31, ст. 195):

(Підпункт 1 підпункту 19.4.14 пункту 19.4 статті 19 втратив чинність на підставі Закону N 889-IV (889-15) від 22.05.2003)

(Підпункт 2 підпункту 19.4.14 пункту 19.4 статті 19 втратив чинність на підставі Закону N 889-IV (889-15) від 22.05.2003)

3) у пункті 4 статті 14:

в абзаці першому слова "щоквартально, у 15-денний строк після закінчення кварталу, подають податковому органу декларації, а після закінчення року - до 1 лютого наступного року" замінити словами "надають податковому органу декларації за наслідками кожного звітного кварталу, а також звітного року у строки, визначені законом";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Громадяни, які одержують інші доходи, подають декларації у строки, визначені законом для місячного звітного періоду, на який припадає дата виникнення джерела доходу. У ній вказується розмір фактичного доходу за перший місяць та розмір очікуваного (оціночного) доходу до кінця поточного року. У разі припинення існування джерела доходу протягом року сума одержаних доходів включається до складу декларації за наслідками такого календарного року, яка подається податковому органу у строки, визначені законом";

(Підпункт 4 підпункту 19.4.14 пункту 19.4 статті 19 втратив чинність на підставі Закону N 889-IV (889-15) від 22.05.2003)

(Підпункт 5 підпункту 19.4.14 пункту 19.4 статті 19 втратив чинність на підставі Закону N 889-IV (889-15) від 22.05.2003)

(Підпункт 6 підпункту 19.4.14 пункту 19.4 статті 19 втратив чинність на підставі Закону N 889-IV (889-15) від 22.05.2003)

19.4.15. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 (18-92) "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82; 1999 р., N 52, ст. 469):

частину третю статті 6 викласти у такій редакції:

"Акцизний збір сплачується до бюджету у строки, визначені відповідним законом. Центральний податковий орган визначає порядок нарахування сум акцизного збору виходячи з норм відповідного закону з питань оподаткування окремим видом акцизного збору";

частину другу статті 7 виключити.

19.4.16. Статтю 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 (7-93) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229) викласти в такій редакції:

"Платники державного мита несуть відповідальність за правильність його стягнення, а також за своєчасність і повноту зарахування до бюджету, передбачену законодавством.

За несвоєчасне або неповне зарахування державного мита до бюджету справляються пеня та штрафи відповідно до закону".

19.5. Визнати такими, що втратили чинність:

1) Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 (8-93) "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 114; 1994 р., N 20, ст. 120; 1995 р., N 1, ст. 3; 1996 р., N 16, ст. 71; 1997 р., N 9, ст. 78; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121);

2) пункт 4 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" (725/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 61).

19.6. Закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить нормам цього Закону.

19.7. Кабінету Міністрів України та Національному банку України:

у тримісячний термін затвердити нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону;

у двомісячний термін подати пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону та привести свої рішення у відповідність з нормами цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 грудня 2000 року N 2181-III© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков