Инструкция о порядке исчисления и оплаты страховиками и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины

9.4. Органи Пенсійного фонду застосовують до банків такі штрафи:

9.4.1. За несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій, застосованих до страхувальників, за несвоєчасне перерахування за платіжними документами органів Пенсійного фонду та несвоєчасне зарахування на банківські рахунки сум коштів Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не зарахованих (не перерахованих) сум згідно з додатком 20 цієї Інструкції.

9.4.2. У разі якщо установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів без одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум (довідки органів Пенсійного фонду України у районах, містах та районах у містах), накладається штраф у розмірі суми страхових внесків, яка підлягає сплаті страхувальником згідно з додатком 20 цієї Інструкції.

9.5. Факти порушень законодавства, крім тих, що є предметом акта документальної перевірки, та тих, що зазначені у підпункті 9.3.2 пункту 9.3 цієї Інструкції, посадова особа органу Пенсійного фонду оформляє актом довільної форми, в якому чітко викладається зміст порушення з обгрунтуванням порушених норм законодавчих актів. Такий акт підписується посадовими особами органу Пенсійного фонду та страхувальника.

Рішення про застосування штрафу за наслідками розгляду акта та інших матеріалів про порушення приймає начальник управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті або його заступник. Рішення приймаються за встановленою формою у двох примірниках.

Перший примірник рішення, протягом трьох робочих днів із дня його винесення, вручається під підпис керівнику або головному бухгалтеру страхувальника, банку чи фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності або надсилається листом з повідомленням про вручення.

Другий примірник залишається в структурному підрозділі, на який покладено обов'язки з організації контролю за надходженням сум страхових внесків та інших платежів до Пенсійного фонду.

Надіслані (вручені) рішення про застосування фінансових санкцій реєструються в журналі реєстрації рішень за формою згідно з додатком 21.

Нумерація рішень провадиться в журналі, починаючи з першого номера, у межах календарного року.

9.6. Суми штрафів, передбачених пунктами 9.3 та 9.4 цієї Інструкції, підлягають сплаті страхувальником чи банком, протягом десяти робочих днів з дня одержання відповідного рішення, або можуть бути оскаржені у цей самий строк до вищого органу Пенсійного фонду або в судовому порядку з одночасним обов'язковим письмовим повідомленням про це відповідного органу Пенсійного фонду, посадовими особами якого прийнято це рішення.

9.7. Оскарження рішення органу Пенсійного фонду про накладення штрафів зупиняє строки їх сплати до винесення вищим органом Пенсійного фонду або судом рішення у справі.

Строки сплати фінансових санкцій також призупиняються до винесення судом рішення в разі оскарження страхувальником вимоги про сплату недоїмки, якщо накладення штрафу пов'язано з її виникненням або несвоєчасною сплатою. У разі винесення судом або вищим органом Пенсійного фонду рішення на користь Пенсійного фонду строки сплати штрафу поновлюються з моменту їх припинення.

9.8. Рішення органу Пенсійного фонду про накладення штрафу є виконавчим документом.

9.9. У разі якщо страхувальник чи банк отримали рішення про накладення штрафу і не сплатили зазначені в них суми протягом десяти робочих днів, а також не оскаржили це рішення чи не повідомили у цей строк відповідний орган Пенсійного фонду про його оскарження, воно передається для виконання органу державної виконавчої служби та страхувальнику.

9.10. Суми фінансових санкцій, застосованих за порушення порядку та строків обчислення, нарахування та сплати страхових внесків, стягуються в тому самому порядку, що й недоїмка із сплати страхових внесків.

9.11. Строки давності щодо стягнення штрафів не застосовуються.

10. Порядок нарахування та погашення пені

10.1. На суми простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків (недоїмки) та своєчасно не сплачені (не перераховані) фінансові санкції нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

У разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків страхувальники зобов'язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені в порядку та розмірах, визначених цим пунктом.

Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем настання строку сплати відповідного платежу, до дня його фактичної сплати страхувальником.

Документами, які є підставою для нарахування пені, є:

документи, що підтверджують суму страхових внесків, фінансових санкцій та строк їх сплати, - Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з позитивною сумою; вимога про донараховані суми страхових внесків за актами перевірок та узгоджене рішення про застосовані фінансові санкції (штрафи); рішення суду;

документи, що підтверджують суму та дату погашення недоїмки за страховими внесками та боргу за фінансовими санкціями, - виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів; корінець прибуткового документа про приймання установою банку платежів готівкою; договорів про розстрочення (відстрочення) страхових внесків; Розрахунок суми страхових внесків з від'ємною сумою; рішення про виключення з Державного реєстру підприємств та організацій України; свідоцтво про смерть фізичної особи.

Умовний приклад нарахування пені:

Сума недоїмки платника за станом на 20.02.2004 складає 10000 грн.

Платник страхових внесків 19.03.2004 здійснює сплату платежу до Пенсійного фонду у сумі 2000 грн.

На фактично погашену суму недоїмки (2000 грн.) нараховується пеня.

Сума пені розраховується за допомогою такої формули:

Y = S х K х 0,1%,

де Y - сума пені, що нараховується на фактично погашену суму недоїмки зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій (округлюється до другого знака після коми);

S - фактично погашена сума недоїмки зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій;

K - кількість днів прострочення платежу;

0,1% - ставка для нарахування пені згідно з частиною 8 статті 106 Закону (1058-15).

У даному прикладі:

Y = 2000 х 28 х 0,1%, Y = 56 грн.

Таким чином, нарахована платнику пеня складає 56 грн.

10.2. За несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій, зазначених у підпунктах 9.3.1-9.3.7 пункту 9.3 цієї Інструкції, банкам нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування).

Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку перерахування (зарахування) відповідних сум, до дня їх фактичного перерахування (зарахування) банками.

10.3. Днем сплати вважається:

у разі перерахування сум страхових внесків та/або сум фінансових санкцій у безготівковій формі з банківського рахунку страхувальника на банківський рахунок органу Пенсійного фонду - день списання установою банку, установою Державного казначейства України суми платежу з банківського (спеціального реєстраційного) рахунку страхувальника незалежно від часу її зарахування на банківський рахунок органу Пенсійного фонду;

у разі сплати сум страхових внесків та/або сум фінансових санкцій готівкою - день унесення страхувальником коштів у банківську установу чи відділення зв'язку для перерахування на банківські рахунки органу Пенсійного фонду.

10.4. Нарахування пені проводиться органами Пенсійного фонду.

Пеня на пеню не нараховується.

10.5. Рішення про нарахування пені посадові особи органів Пенсійного фонду виносять одночасно з прийняттям рішення про застосування фінансових санкцій, зазначених у підпункті 9.3.2 пункту 9.3 цієї Інструкції, за формою згідно з додатком 14 цієї Інструкції, яке протягом трьох робочих днів із дня його винесення надсилається страхувальнику з повідомленням про вручення. (Пункт 10.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 9-4 (z1010-04) від 29.07.2004)

10.6. Суми пені підлягають сплаті страхувальником чи банком протягом десяти робочих днів з дня одержання відповідного рішення або можуть бути оскаржені до вищого органу Пенсійного фонду або в судовому порядку з одночасним обов'язковим письмовим повідомленням про це відповідного органу Пенсійного фонду, посадовими особами якого прийнято це рішення.

Оскарження рішення органу Пенсійного фонду про нарахування пені зупиняє строки їх сплати до винесення вищим органом Пенсійного фонду або судом рішення у справі.

У разі оскарження страхувальниками чи банками вимоги про сплату недоїмки або рішення про накладення штрафу нарахування пені зупиняється з дня подання скарги до органу Пенсійного фонду або позову до суду.

При прийнятті рішення на користь Пенсійного фонду строки сплати пені поновлюються з моменту їх припинення.

10.7. Рішення органу Пенсійного фонду про нарахування пені є виконавчим документом.

10.8. У разі якщо страхувальник чи банк отримали рішення про нарахування пені і не сплатили зазначену в ньому суму протягом десяти робочих днів, а також не оскаржили це рішення чи не повідомили у цей строк відповідний орган Пенсійного фонду про його оскарження, це рішення передається для виконання органу державної виконавчої служби та страхувальнику.

Суми пені стягуються в тому самому порядку, що й недоїмка зі сплати страхових внесків.

10.9. Строк давності щодо стягнення пені не застосовується.

10.10. Надміру чи помилково сплачені суми пені за заявою страхувальників повертаються їм або за їх згодою зараховуються в рахунок сплати майбутніх платежів страхових внесків.

10.11. Сплата (погашення) пені здійснюється у тому самому порядку, що і недоїмка та фінансові санкції.

У разі коли страхувальник має несплачені суми недоїмки, пені та фінансових санкцій та здійснює сплату поточних сум страхових внесків, ці суми зараховуються шляхом перерозподілу такої сплаченої суми в рахунок сплати недоїмки, пені та фінансових санкцій у порядку календарної черговості їх виникнення.

При цьому протягом п'яти робочих днів після закінчення базового звітного місяця орган Пенсійного фонду складає повідомлення, в якому міститься інформація про суми розподілу сплачених коштів, за формою згідно з додатком 22 цієї Інструкції, яке надсилається (вручається) такому платнику. При цьому корінець повідомлення залишається в органі Пенсійного фонду.

Повідомлення вважається надісланим (врученим) платнику, якщо його передано посадовій особі юридичної особи або фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, адвокату, приватному нотаріусу під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення. Дата відправлення проставляється на корінці повідомлення.

11. Облік та звітність платників Пенсійного фонду

11.1. Платники, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 пункту 2.1, зобов'язані вести облік платежів до Пенсійного фонду. (Пункт 11.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-1 (z0233-05) від 31.01.2005)

11.2. Розрахунки за нарахуванням суми страхових внесків, пені, фінансових санкцій та інших платежів до Пенсійного фонду госпрозрахунковими підприємствами відображаються за дебетом рахунків обліку витрат на виробництво, використання прибутків та інших фінансових джерел і за кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням", субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням".

11.3. Утримання та нарахування страхових внесків з громадян, що працюють, відображається за кредитом рахунку 65, субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" і дебетом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці", субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою".

11.4. При перерахуванні коштів до Пенсійного фонду дебетується рахунок 65 субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" і кредитується рахунок 31 "Рахунки в банках" або інші рахунки в банках.

11.5. У бюджетних установах нарахування страхових внесків, пені та фінансових санкцій, інших платежів до Пенсійного фонду та облік розрахунків за страховими внесками з громадян до Пенсійного фонду відображається на субрахунку 651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення".

11.6. При нарахуванні страхових внесків до Пенсійного фонду дебетуються рахунки 801-825 "Витрати на бюджет" і кредитується субрахунок 651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення".

11.7. Утримання страхових внесків з громадян, що працюють, відображається за дебетом субрахунку 661 "Розрахунки із заробітної плати" і кредитом субрахунку 651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення".

11.8. При перерахуванні нарахованих страхових внесків до Пенсійного фонду дебетується субрахунок 651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення" і кредитуються відповідні субрахунки класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи".

11.9. Банки ведуть облік платежів до Пенсійного фонду України відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 (z0918-04), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517. {Абзац перший пункту 11.9 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007}

Розрахунки за нарахуванням суми страхових внесків до Пенсійного фонду відображаються за дебетом рахунку 7401 "Внески, збори на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування" і за кредитом рахунку 3622 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток".

Утримання та нарахування страхових внесків з громадян, що працюють, відображається за дебетом рахунку 3652 "Нарахування працівникам банку за заробітною платою" і кредитом рахунку 3653 "Утримання з працівників банку на користь третіх осіб".

При перерахуванні нарахованих страхових внесків до Пенсійного фонду дебетується рахунок 3622 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток" та кредитується рахунок 2560 "Державні позабюджетні фонди".

При перерахуванні утриманих з працівників страхових внесків до Пенсійного фонду дебетується рахунок 3653 "Утримання з працівників банку на користь третіх осіб" і кредитується рахунок 2560 "Державні позабюджетні фонди".

11.10. Відрахування з операцій:

купівлі-продажу валют відображаються за дебетом рахунку 84 "Інші операційні витрати" і кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням";

реалізації ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини та дорогоцінного каміння відображаються за дебетом рахунку 70 "Доходи від реалізації" і кредитом рахунку 65;

відчуження легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом, відображаються за дебетом рахунків обліку витрат виробництва і обігу та кредитом рахунку 65;

з послуг стільникового рухомого зв'язку відображаються на субрахунках 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" та 651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення";

купівлі-продажу нерухомого майна відображаються за дебетом рахунку 10 "Основні засоби", субрахунку 103 "Будинки та споруди" і кредитом рахунку 40 "Статутний капітал".

11.11. Платники, зазначені в підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цієї Інструкції, щомісяця складають у двох примірниках розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у якому зазначають самостійно обчислені суми страхових внесків, за формою згідно з додатком 23 цієї Інструкції.

Платники, зазначені в підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, щомісяця складають у двох примірниках розрахунки суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у якому зазначають самостійно обчислені суми страхових внесків, за формою згідно з додатком 23 цієї Інструкції та формою згідно з додатком 34 цієї Інструкції.

У розрахунку вказуються всі передбачені в ній показники. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється. Розрахунок заповнюється чорнилом, кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та інших засобів, які забезпечують збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності.

У розрахунку не має бути ніяких підчисток, помарок. Виправлення помилок у розрахунку проводиться з дотриманням Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 (z0168-95), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за N 168/704.

Розрахунок заповнюється в гривнях з копійками.

Оригінал розрахунку подається платником до органу Пенсійного фонду за місцезнаходженням платника.

Усі примірники розрахунку страхових внесків підписуються керівником, головним бухгалтером підприємства, установи, організації та завіряються печаткою.

Розрахунки подаються зазначеними платниками до органу Пенсійного фонду для реєстрації за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю, - не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня закінчення цього періоду.

Платники страхових внесків мають право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання документів надіслати їх органу Пенсійного фонду поштою з повідомленням про вручення за порядком оформлення зазначених поштових відправлень, установленим Кабінетом Міністрів України.

Звітність може бути надана органу Пенсійного фонду України за добровільним рішенням платника страхових внесків в електронній формі з умовою дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

Підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу або компенсацію за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю, - не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду подають такі звіти:

районні (міські) управління праці та соціального захисту населення - звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб за формою згідно з додатком 31 цієї Інструкції;

військові частини та інші військові формування - звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу, за формою згідно з додатком 32 цієї Інструкції.

{Пункт 11.11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-1 (z0233-05) від 31.01.2005, в редакції Постанови Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007}

11.12. Платники, зазначені в підпункті 2.1.3 пункту 2.1 (крім тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок)), подають до органу Пенсійного фонду один раз на рік, але не пізніше 1 травня поточного року, розрахунок авансових сум страхових внесків згідно з додатком 24 цієї Інструкції.

За підсумками року платники, зазначені в підпункті 2.1.3 (крім тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок)) пункту 2.1 цієї Інструкції, надають органу Пенсійного фонду за місцем проживання розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за звітний рік до 1 квітня наступного за звітним роком за формою згідно з додатком 25 цієї Інструкції. (Абзац другий пункту 11.12 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 3-1 (z0233-05) від 31.01.2005)

Платники, зазначені в підпункті 2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок) подають до органу Пенсійного фонду до 1 квітня наступного за звітним роком річний звіт про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхових внесків за формою згідно з додатком 26 цієї Інструкції.

За підсумками року платники, зазначені в підпункті 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, надають органу Пенсійного фонду за місцем проживання розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за звітний рік до 1 квітня наступного за звітним роком за формою згідно з додатком 33 цієї Інструкції. (Пункт 11.12 доповнено абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-1 (z0233-05) від 31.01.2005)

11.13. Розрахунок подається платником незалежно від стану його фінансово-господарської діяльності.

Реєстрація поданих платниками розрахунків проводиться працівником органу Пенсійного фонду, який відповідає за діловодство, у журналі реєстрації розрахунків суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за формою згідно з додатком 27 цієї Інструкції. Журнал реєстрації розрахунків суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ведеться окремо для страхувальників, зазначених у підпунктах 2.1.1, 2.1.2 пункту 2.1, та окремо для страхувальників, зазначених у підпунктах 2.1.3 та 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції.

На другому примірнику, який залишається в бухгалтерії платника, проставляється відмітка про здання розрахунку в орган Пенсійного фонду.

11.14. Розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування приймаються органом Пенсійного фонду без попередньої перевірки зазначених у них показників.

11.15. Якщо останній день строку подання розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

11.16. Особи, винні в неподанні чи несвоєчасному поданні до органу Пенсійного фонду встановленої звітності, а також у поданні недостовірної звітності, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

11.17. Суми надміру сплачених чи помилково сплачених страхових внесків та інших платежів (в тому числі частина єдиного та фіксованого податків, що надходить за найманих працівників суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали відповідний особливий спосіб оподаткування) повертаються страхувальникам або за їх згодою зараховуються в рахунок майбутніх платежів страхових внесків. (Пункт 11.17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 5-1 (z0514-04) від 05.04.2004)© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков