Инструкция "О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах"

6.4. Якщо фізична особа (у тому числі неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку здійснюється в такому порядку.

Фізична особа має:

пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює;

заповнити заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5) та картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку.

Між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

6.5. Відкриття поточного рахунку фізичною особою на користь третьої особи здійснюється в такому порядку:

фізична особа, яка відкриває рахунок, пред'являє уповноваженому працівнику банку свій паспорт або документ, що його замінює. Якщо ця фізична особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції;

фізична особа, яка відкриває рахунок, заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);

між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

Під час першого звернення до банку фізичної особи, на користь якої відкрито рахунок, з метою використання рахунку вона має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу - власника рахунку і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції. Фізична особа - власник рахунку заповнює картку із зразками підписів (додаток 4).

6.6. Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою на ім'я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.

Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою іншій фізичній особі на підставі довіреності здійснюється в порядку, визначеному пунктом 6.1 цієї Інструкції, за умови пред'явлення довіреною особою паспорта або документа, що його замінює, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. Якщо довірена особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи-резидента і в довіреності не зазначений ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи-резидента, на ім'я якої відкривається рахунок, то довірена особа додатково має подати копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків фізичній особі, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку. Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, та документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків, у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції. (Абзац другий пункту 6.6 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

Якщо довіреність надана тільки на відкриття поточного рахунку, то картка із зразками підписів під час відкриття рахунку не заповнюється. Під час першого звернення до банку фізичної особи, на ім'я якої відкрито поточний рахунок (власника рахунку), з метою використання рахунку вона має:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, який засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

заповнити картку із зразками підписів (додаток 4).

Уповноважений працівник банку ідентифікує власника рахунку та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, в порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

6.7. Для здійснення деяких видів виплат на користь фізичних осіб (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум тощо) юридичні особи можуть відкривати поточні рахунки фізичним особам, уклавши з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб. Ці рахунки відкриваються в такому порядку.

Особа, яка від імені юридичної особи відкриває поточні рахунки на користь фізичних осіб, має:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документ, що підтверджує її повноваження;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), на підставі яких банк може ідентифікувати юридичну особу (визначити її назву, місцезнаходження, документи про підтвердження державної реєстрації, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер рахунку);

подати заяву юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб (додаток 6);

подати перелік фізичних осіб із зазначенням інформації, яка дає змогу банку ідентифікувати цих осіб. Цей перелік має бути засвідчений підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи. (Абзац шостий пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію юридичної особи.

Між банком і юридичною особою укладається договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Договір про відкриття поточних рахунків фізичним особам, перелік фізичних осіб, поданий юридичною особою, та оригінал заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб разом з документами, що ідентифікують юридичну особу, зберігаються в окремій справі. В оригіналі заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб розділ "Відмітки банку" не заповнюється.

На підставі копій заяви юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб після заповнення в кожній з них розділу "Відмітки банку" уповноважений працівник банку відкриває поточні рахунки фізичним особам за переліком і формує справи з юридичного оформлення рахунків. Порядок копіювання заяви (юридичною особою або банком) у кількості, що дорівнює кількості фізичних осіб, зазначеній у переліку, визначається договором між банком та юридичною особою.

Видаткові операції за цими рахунками здійснюються після звернення фізичних осіб до банку (зокрема, для отримання грошей або платіжної картки), пред'явлення ними документів, які дають змогу банку ідентифікувати цих клієнтів, укладення договору банківського рахунку та у разі потреби - заповнення картки із зразками підписів (додаток 4). Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

6.8. Для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню, фізична особа-нерезидент - отримувач доходів відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (889-15) відкриває окремий поточний рахунок у порядку, установленому цією главою Інструкції.

У разі відкриття цього окремого поточного рахунку фізичній особі-нерезиденту в договорі банківського рахунку має бути обумовлено:

зарахування на рахунок виключно доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню;

подання фізичною особою-нерезидентом (власником рахунку) розрахункових документів на здійснення видаткових операцій з одночасним поданням платіжного доручення на перерахування суми податків (під час подання документів банк здійснює перевірку правильності нарахування суми податку) або визначено, що банк за дорученням власника рахунку самостійно нараховуватиме, утримуватиме та перераховуватиме суми податку під час здійснення за цим рахунком видаткових операцій.

7. Використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб

7.1. Видаткові операції за поточними рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності, засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

{Пункт 7.1 в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

7.2. Якщо в процесі обслуговування поточного рахунку його власник - фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і підтвердити свої повноваження щодо розпорядження рахунком. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Довірена особа має заповнити нову картку із зразками підписів (додаток 4) і зазначити зразок свого підпису. Ця картка складається відповідно до глави 18 цієї Інструкції. (Абзац перший пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, і документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння цій особі ідентифікаційного номера платника податків, у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

Документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

7.3. Фізична особа може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (заповідальне розпорядження). Якщо заповідальне розпорядження клієнта складається у формі окремого документа, то на ньому має бути зазначена дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Дія заповідального розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, що складений після того, як було зроблене заповідальне розпорядження, якщо в заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи - власника рахунку, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця.

Незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу згідно із законом, заповітом або заповідальним розпорядженням, банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі відповідного свідоцтва про право на спадщину або дозволу нотаріуса на одержання спадкоємцем частини вкладу спадкодавця, або за рішенням суду". (Пункт 7.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

7.4. Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її батьки (усиновителі) або опікуни після ідентифікації банком цих осіб.

Неповнолітня особа розпоряджається коштами на поточному рахунку, відкритому на її ім'я іншими особами, за згодою органу опіки та піклування та її батьків (усиновителів) або піклувальників. {Абзац другий пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на рахунок, відкритий нею на своє ім'я, а також заробітною платою (заробітком), стипендією або іншими доходами, що надходять на її рахунок. Коштами, унесеними будь-якою іншою особою на поточний рахунок неповнолітньої особи, розпоряджаються неповнолітні особи за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників. {Абзац третій пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005, N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

7.5. Видаткові операції за поточним рахунком, відкритим на користь третьої особи, здійснюються лише після ідентифікації особи, на ім'я якої відкрито рахунок.

7.6. Видаткові операції за поточним рахунком фізичної особи-нерезидента, відкритим іншою фізичною особою-резидентом або нерезидентом, здійснюються тільки за наявності довіреності фізичної особи-нерезидента, що засвідчена в установленому законодавством України порядку.

7.7. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

7.8. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності.

З цих рахунків забороняється перерахування коштів на будь-які рахунки фізичних осіб-нерезидентів, крім рахунків нерезидентів-інвесторів. {Абзац другий пункту 7.8 глави 7 в редакції Постанов Нацбанку N 280 (z0947-05) від 10.08.2005, N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

7.9. На окремий поточний рахунок у національній або іноземній валюті фізичної особи-нерезидента, відкритий відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (889-15), зараховуються виключно кошти, отримані як доходи з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню.

Під час здійснення будь-яких видаткових операцій за окремим поточним рахунком банк нараховує, утримує і сплачує податок до бюджету від імені та за рахунок власника цього рахунку.

7.10. На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-нерезидентів зараховуються такі кошти:

оплата праці, матеріальна допомога, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні, авторські гонорари, премії, призи, одержані від юридичної особи-резидента та представництва юридичної особи-нерезидента (у тому числі готівкові кошти, одержані в Україні як авторська винагорода, за умови пред'явлення авторського договору (договору про передачу права на використання твору), укладеного відповідно до вимог статті 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (3792-12), та свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір відповідно до частини п'ятої статті 11 цього Закону, копії яких уповноважений працівник банку має направити в документи дня банку); {Абзац другий пункту 7.10 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005, N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва;

за реалізоване власне майно за винятком коштів, отриманих від здійснення інвестицій в Україну; (Абзац четвертий пункту 7.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

одержані в порядку спадкування;

перераховані з інвестиційного рахунку іноземного інвестора - юридичної особи, якщо іноземна інвестиція вносилася в готівковій формі; (Абзац шостий пункту 7.10 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

отримані на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;

повернені надлишково сплачені суми податків і зборів (обов'язкових платежів);

відшкодування страхових сум;

за погашені іменні ощадні (депозитні) сертифікати банку, у якому відкритий цей рахунок; (Абзац десятий пункту 7.10 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

з власних поточних і вкладних (депозитних) рахунків; (Абзац одинадцятий пункту 7.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перераховані з власних інвестиційних рахунків доходи, прибутки та інші кошти, отримані від здійснення інвестицій в Україну; (Пункт 7.10 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з власного поточного рахунку в іноземній валюті; (Пункт 7.10 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

кошти, що були раніше зняті готівкою власником з рахунків і не використані. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні;

кошти, що були раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану; (Пункт 7.10 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

(Абзац шістнадцятий пункту 7.10 виключено на підставі Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

Готівкові кошти зараховуються на рахунок за наявності підтвердження джерел походження цих коштів (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку).

Ощадний (депозитний) сертифікат і документ банку про видачу фізичній особі-нерезиденту готівкової національної валюти України за переказом у межах України без відкриття поточного рахунку не може бути підтвердженням джерела походження коштів. (Абзац сімнадцятий пункту 7.10 в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

7.11. З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника або за його дорученням проводяться такі операції:

видача коштів готівкою;

видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

перерахування з метою здійснення розрахунків за купівлю товару, отримання послуг на території України; (Абзац четвертий пункту 7.11 в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

сплата податків і зборів (обов'язкових платежів);

сплата страхових і членських внесків;

здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам;

перерахування на поточний рахунок іншої фізичної особи;

перерахування на власні поточні (у тому числі інвестиційні) та вкладні (депозитні) рахунки; (Абзац дев'ятий пункту 7.11 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

(Абзац десятий пункту 7.11 виключено на підставі Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

(Абзац одинадцятий пункту 7.11 виключено на підставі Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

перерахування за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою її переказу за кордон відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 486 (z1402-04) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.11.2004 за N 1402/10001, із змінами (далі - Правила здійснення переказів іноземної валюти), за умови документального підтвердження джерел походження національної валюти; (Абзац десятий пункту 7.11 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

перерахування для здійснення розрахунків за іменні ощадні (депозитні) сертифікати цього банку;

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману. (Пункт 7.11 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

7.12. На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

готівкова валюта;

перерахована з-за кордону нерезидентами валюта за придбані в резидента - власника рахунку облігації зовнішньої державної позики України; (Пункт 7.12 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

валюта, перерахована з інвестиційного рахунку нерезидента-інвестора у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну; (Пункт 7.12 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку відповідно до законодавства України;

валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України (у тому числі отримана від нерезидентів на підставі виданих Національним банком реєстраційних свідоцтв щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті, повернута з-за кордону як раніше здійснена інвестиція на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку та доходи, прибутки від цих інвестицій, а також перерахована нерезидентами у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну); (Абзац пункту 7.12 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку;

валюта за платіжними документами, увезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митними органами під час в'їзду в Україну;

валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання фізичними особами-резидентами гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів України з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо відповідно до законодавства України;

валюта, перерахована митними органами, яка була прийнята на зберігання відповідно до вимог Інструкції про переміщення валюти (z0452-00);

валюта, одержана в порядку спадкування;

валюта, перерахована за рішенням суду;

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;

валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом або нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою перерахування її за кордон відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти (z1402-04); (Абзац пункту 7.12 в редакції Постанов Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005, N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних (депозитних) сертифікатів;

валюта, перерахована як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору за умови отримання у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, реєстраційного свідоцтва Національного банку щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті; (Абзац пункту 7.12 в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

валюта, куплена уповноваженим банком за дорученням власника рахунку для погашення заборгованості за кредитом, позикою (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги; (Абзац пункту 7.12 в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

валюта, перерахована адвокатською компанією, яка за дорученням власника рахунку представляє його інтереси за кордоном у вирішенні справ щодо спадщини, пенсії, аліментів, відшкодування заподіяної шкоди, страхового відшкодування;

валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281 (z0950-05) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (далі - Правила торгівлі іноземною валютою), та умов договору банківського рахунку; (Абзац пункту 7.12 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

валюта, перерахована власнику рахунку за виконане ним зобов'язання за боржника за договором поруки; (Пункт 7.12 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану. (Пункт 7.12 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

7.13. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках України, відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти (z1402-04);

перерахування на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора в Україні або на його рахунок в іноземному банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти (z0452-00);

виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти (z0452-00);

перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи-резидента;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті;

продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

перерахування коштів для здійснення операцій, передбачених відповідною індивідуальною ліцензією або реєстраційним свідоцтвом Національного банку;

перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами;

купівля наперед оплачених платіжних карток міжнародних платіжних систем;

перерахування коштів для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка відповідно до законодавства України);

обмін валюти за дорученням власника рахунку відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою (z0950-05) та умов договору банківського рахунку з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на рахунок цієї фізичної особи;

перерахування за межі України поручителю-нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов'язання за договором поруки;

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;

б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).

(Пункт 7.13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005, в редакції Постанови Нацбанку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков