Инструкция "О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах"

10.8. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на ім'я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.

Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою іншій особі на підставі довіреності здійснюється в такому порядку.

Довірена особа має:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

подати довіреність (або копію довіреності), засвідчену нотаріально.

Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи-резидента і в довіреності не зазначений ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи-резидента, на ім'я якої відкривається рахунок, то довірена особа має додатково подати копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків особі, на ім'я якої відкривається рахунок, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку.

Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

Під час першого звернення до банку власника рахунку з метою використання коштів за рахунком він має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує власника рахунку та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

10.9. У разі укладення договору банківського вкладу з наданням вкладнику ощадної книжки видача коштів з вкладного (депозитного) рахунку, виплата процентів за вкладом і виконання розпоряджень власника рахунку про перерахування грошових коштів з вкладного (депозитного) рахунку іншим особам здійснюються банком у разі пред'явлення ощадної книжки.

Якщо ощадну книжку втрачено або її зроблено непридатною для пред'явлення, то банк за заявою власника рахунку видає йому нову ощадну книжку.

10.10. Пенсійні депозитні рахунки відкриваються фізичним особам у порядку, установленому цією Інструкцією.

Банки можуть залучати кошти фізичних осіб на пенсійні депозитні рахунки лише в межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законом. Інші особливості залучення банками коштів на ці рахунки визначаються договором банківського вкладу. (Главу доповнено пунктом 10.10 згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

10.11. Незалежно від того, на яких умовах укладався договір банківського вкладу (на умовах видачі вкладу на першу вимогу або на умовах повернення вкладу з закінченням установленого договором строку чи на інших умовах повернення вкладу), банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника - фізичної особи.

10.12. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть бути внесені вкладником готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку. Після закінчення строку або настання інших обставин, визначених законодавством України чи договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку повертаються вкладнику шляхом видачі готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок.

На вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, які надійшли на ім'я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. У цьому разі вважається, що власник рахунку погодився на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про свій вкладний (депозитний) рахунок.

{Пункт 10.12 глави 10 в редакції Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

10.13. Видаткові операції за вкладними (депозитними) рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника рахунку або за його дорученням на підставі довіреності, засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує. {Абзац перший пункту 10.13 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

Під час здійснення операцій за вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи як зразок підпису власника рахунку використовується зразок підпису, зазначений у договорі банківського вкладу.

Якщо договір банківського вкладу було підписано довіреною особою на підставі довіреності, то власник рахунку під час першого звернення до банку заповнює картку із зразками підписів (додаток 4).

Якщо в процесі обслуговування вкладного (депозитного) рахунку його власник - фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і підтвердити свої повноваження щодо розпорядження рахунком. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Довірена особа має заповнити картку із зразками підписів (додаток 4) і зазначити зразок свого підпису. Ця картка складається відповідно до глави 18 цієї Інструкції.

Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, і документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння цій особі ідентифікаційного номера платника податків, у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

Документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

(Пункт в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

10.14. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на її поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту), або виплачуватися фізичній особі готівкою.

{Пункт 10.14 глави 10 в редакції Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

10.15. Фізична особа може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (заповідальне розпорядження). Якщо заповідальне розпорядження клієнта складається у формі окремого документа, то на ньому має бути зазначена дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Дія заповідального розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, складеним після того, як було зроблене розпорядження банку, якщо в заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи - власника рахунку, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця.

Незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу згідно із законом, заповітом або заповідальним розпорядженням, банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі відповідного свідоцтва про право на спадщину або дозволу нотаріуса на одержання спадкоємцем частини вкладу спадкодавця, або за рішенням суду. (Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

10.16. Коштами, що внесені на вкладний (депозитний) рахунок, відкритий на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її законні представники - батьки (усиновителі) або опікуни. Законний представник малолітньої особи може розпоряджатися рахунком, відкритим на ім'я малолітної особи іншою особою, після пред'явлення ним документів, які дають змогу банку ідентифікувати його та малолітню особу. Опікун додатково має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи.

Уповноважений працівник банку ідентифікує розпорядників коштів і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Копії цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку і законного представника малолітної особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.

Коштами на вкладному (депозитному) рахунку, відкритому на ім'я неповнолітньої особи, розпоряджається неповнолітня особа за згодою органу опіки та піклування та її батьків (усиновителів) або піклувальників. {Абзац третій пункту 10.16 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на відкритий нею вкладний (депозитний) рахунок. Коштами, внесеними на вкладний (депозитний) рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, розпоряджаються неповнолітні особи за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників. {Абзац четвертий пункту 10.16 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

10.17. На вкладні (депозитні) рахунки в національній валюті фізичних осіб-нерезидентів зараховуються:

готівкові кошти за наявності підтвердження джерел походження цих коштів (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку);

кошти з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку;

кошти, внесені іншою фізичною особою-нерезидентом, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором. {Абзац п'ятий пункту 10.17 глави 10 в редакції Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

10.18. З вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб-нерезидентів у національній валюті кошти повертаються вкладнику шляхом:

виплати готівкових коштів;

виплати платіжними документами;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок.

10.19. На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента зараховуються:

готівкова валюта;

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою (z0950-05) та умов договору банківського вкладу; (Абзац четвертий пункту в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

кошти, внесені іншою фізичною особою, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором. {Абзац шостий пункту 10.19 глави 10 в редакції Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

10.20. З вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи-резидента в іноземній валюті за розпорядженням вкладника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

виплати готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти (z0452-00);

виплати платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти (z0452-00);

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

Якщо це передбачено договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи-резидента в іноземній валюті можуть бути повернуті шляхом обміну іноземної валюти на іншу іноземну валюту з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою (z0950-05) та умов договору банківського вкладу. (Абзац п'ятий пункту в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

(Пункт в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

10.21. На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються:

готівкова валюта, яка ввезена в Україну відповідно до законодавства України. Під час зарахування на рахунок увезених в Україну коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку. Таке зарахування може бути здійснено до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення строку законного перебування в Україні. Копії документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти, залишаються в документах дня банку; (Абзац другий пункту 10.21 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України;

валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою (z0950-05) та умов договору банківського вкладу; (Абзац четвертий пункту 10.21 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

кошти, внесені іншою фізичною особою-нерезидентом, якщо це передбачено договором банківського вкладу; (Абзац шостий пункту 10.20 в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором. {Абзац сьомий пункту 10.21 глави 10 в редакції Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

10.22. З вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, що відкриті в уповноважених банках України, відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти (z0099-01);

виплати готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти (z0452-00);

виплати платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти (z0452-00);

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

Якщо це передбачено договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента можуть бути повернуті шляхом обміну іноземної валюти на іншу іноземну валюту з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою (z0950-05) та умов договору банківського вкладу. (Абзац шостий пункту 10.22 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

(Пункт 10.21 в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

11. Порядок відкриття поточних рахунків типу "Н" у національній валюті та використання коштів за цими рахунками

11.1. Поточний рахунок типу "Н" у національній валюті відкривається уповноваженим банком таким іноземним представництвам:

офіційним представництвам;

представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю (далі в цій главі - представництва юридичних осіб-нерезидентів);

представництвам іноземних банків;

організаціям і установам (групам управління програмами або проектами), які згідно з чинними міжнародними договорами України та законодавством України залучаються до здійснення програм або проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги;

військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, які одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації.

11.2. Відкриття поточного рахунку типу "Н" у національній валюті іноземному представництву здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) згідно з переліком, визначеним цією главою Інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком типу "Н" у національній валюті.

Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

11.3. Для відкриття офіційному представництву поточного рахунку типу "Н" у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява офіційного представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

Якщо офіційне представництво використовує найману працю і є платником страхових внесків, то воно додатково до вищезазначеного переліку документів має подати такі документи:

копію документа, що підтверджує реєстрацію офіційного представництва у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує реєстрацію офіційного представництва у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Інформацію про те, що офіційне представництво не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

11.4. Для відкриття представництву юридичної особи-нерезидента поточного рахунку типу "Н" у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява представництва юридичної особи-нерезидента про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчена нотаріально;

копія свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

копія легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально.

Якщо представництво юридичної особи-нерезидента використовує найману працю і є платником страхових внесків, то воно додатково до вищезазначеного переліку документів має подати такі документи:

копію документа, що підтверджує реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Представництво юридичної особи-нерезидента, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника банку. {Пункт 11.4 глави 11 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

Інформацію про те, що представництво юридичної особи-нерезидента не використовує найману працю і не є платником страхових внесків та/або не є платником податків і зборів (обов'язкових платежів), клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація". {Абзац одинадцятий пункту 11.4 глави 11 в редакції Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

11.5. Для відкриття представництву іноземного банку поточного рахунку типу "Н" до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідчена нотаріально;

копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

копію свідоцтва про державну реєстрацію представництва іноземного банку в Національному банку України, засвідчену нотаріально або органом, що його видав;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально.

Якщо представництво іноземного банку використовує найману працю і є платником страхових внесків, то воно додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копії документів, що підтверджують реєстрацію представництва іноземного банку у відповідних органах Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчені органами, що їх видали, нотаріально або підписом уповноваженого працівника банку.

Представництво іноземного банку, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва іноземного банку на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника банку. {Пункт 11.5 глави 11 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

Інформацію про те, що представництво іноземного банку не використовує найману працю і не є платником страхових внесків та/або не є платником податків і зборів (обов'язкових платежів), клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація". {Абзац дев'ятий пункту 11.5 глави 11 в редакції Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

11.6. Для відкриття поточного рахунку типу "Н" для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги організація або установа (група управління) до уповноваженого банку подає такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

лист-клопотання організації або установи, уповноваженої від України на виконання міжнародної технічної угоди;

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідчену нотаріально;

картку із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально;

а також засвідчені уповноваженим органом державної влади України копію реєстраційної картки програми або проекту та копію свідоцтва про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту.

11.7. Для відкриття поточного рахунку типу "Н" для впровадження програм і проектів міжнародної допомоги організація або установа (група управління) відповідно до міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні до уповноваженого банку подає такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

картку із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально;

лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди;

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально;

а також засвідчені визначеним в угоді органом копію документа про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, що підтверджує її статус як виконавця програми або проекту, та копію програми або проекту міжнародної допомоги.

11.8. Для відкриття поточного рахунку типу "Н" військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України та одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації (юридичної особи-нерезидента), до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

дозвіл фінансового органу Міністерства оборони Російської Федерації як розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку флоту;

дозвіл фінансового органу Чорноморського флоту на відкриття рахунків військовим частинам у складі Чорноморського флоту;

картка із зразками підписів осіб, які розпоряджаються рахунком, і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков