Инструкция "О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах"

11.9. На поточний рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків, пов'язаних з утриманням офіційного представництва, представництва юридичної особи-нерезидента, представництва іноземного банку, а також для виконання організацією або установою (групою управління програмами чи проектами) статутної діяльності юридичної особи-нерезидента, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю в Україні, і для впровадження програм та проектів міжнародної технічної і міжнародної допомоги можуть бути зараховані такі кошти:

від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, отриманої від відповідного органу іноземної держави або юридичної особи-нерезидента;

отримані посольством, консульством за надані консульські послуги, у тому числі і в готівковій формі;

отримані для відшкодування збитків у разі настання страхових випадків;

від нарахованих процентів за залишком коштів на цьому рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором банківського рахунку);

від продажу на території України майна, що належить представництву (транспортні засоби, комп'ютерна та інша техніка, меблі тощо);

відшкодування суми податку на додану вартість від купівлі представництвом на території України майна для власних потреб у національній валюті;

у сумі невикористаного залишку готівкової національної валюти, що була раніше видана для оплати витрат, пов'язаних з їх проїздом по території України в разі виїзду за її межі, фізичним особам-резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;

отримані на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;

отримані представництвом банку-нерезидента в Україні з кореспондентського рахунку цього банку-нерезидента в національній валюті, відкритого в уповноваженому банку України в порядку, установленому Положенням про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 118 (z0231-98) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.98 за N 231/2671 (зі змінами);

раніше помилково (надмірно) перераховані представництвом з цього рахунку, повернуті суб'єктами господарювання у зв'язку з невиконанням або частковим виконанням ними своїх зобов'язань за договорами, укладеними представництвом щодо оплати видатків, пов'язаних з його утриманням, від юридичних осіб-резидентів, що були раніше перераховані представництвом з цього рахунку на їх користь як благодійні внески. Зазначені кошти зараховуються на рахунок представництва в сумі, що не перевищує раніше перераховану; (Пункт 11.9 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перераховані в межах України з власного вкладного (депозитного) рахунку; (Пункт 11.9 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

нараховані проценти за залишками коштів на власному вкладному (депозитному) рахунку. (Пункт 11.9 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

11.10. Наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи-нерезидента, представництвом іноземного банку, організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) згідно з кошторисом для:

здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням представництва, організації або установи (у тому числі на оплату праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівлі чи приміщення представництва, установи тощо);

страхування в Україні майна та транспортних засобів представництва, а також життя і здоров'я його працівників;

перерахування офіційним представництвом, представництвом юридичної особи-нерезидента та представництвом банка-нерезидента благодійних внесків на користь юридичних осіб-резидентів відповідно до законодавства України;

перерахування коштів на потреби, передбачені статутом міжнародної організації та її філій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, та статутом представництва юридичної особи-нерезидента (покриття витрат на території України імігрантам і біженцям на купівлю квитків, оформлення для них віз, їх проживання в готелях та харчування тощо);

впровадження організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) програм і проектів міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги;

виплати готівкових коштів фізичним особам-резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про працевлаштування за межами України, для оплати витрат, пов'язаних з їх проїздом по території України в разі виїзду за її межі;

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману; (Пункт 11.10 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок. (Пункт 11.10 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

Офіційні представництва, представництва юридичних осіб-нерезидентів, представництва іноземних банків також можуть використовувати наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти згідно з Правилами торгівлі іноземною валютою (z0950-05) з метою її перерахування на: (Абзац десятий пункту 11.10 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

рахунок відповідного органу іноземної держави або рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якого представляє на території України це представництво (перерахування здійснюються також у разі припинення діяльності представництва на території України, що підтверджується відповідними документами);

власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для використання коштів на оплату праці працівників-нерезидентів, на відрядження згідно з кошторисом.

11.11. На поточний рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків, пов'язаних з утриманням військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, можуть бути зараховані такі кошти:

від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з рахунку в іноземній валюті;

отримані від відшкодування збитків у разі настання страхових випадків;

від нарахованих процентів за залишком коштів на цьому рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором банківського рахунку);

від продажу на території України майна, що належить військовій частині;

раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану; (Пункт 11.11 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перераховані в межах України з власного вкладного (депозитного) рахунку; (Пункт 11.11 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

нараховані проценти за залишками коштів на власному вкладному (депозитному) рахунку. (Пункт 11.11 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

11.12. Наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" можуть бути використані військовою частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, згідно з кошторисом для:

здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України (у тому числі на оплату праці, витрат на відрядження, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівель та приміщень військової частини);

страхування в Україні майна та транспортних засобів військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, а також життя і здоров'я військовослужбовців;

перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок. (Пункт 11.12 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

У разі помилкового (надмірного) зарахування на цей рахунок коштів вони повертаються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману. (Пункт 11.12 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

Наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" також можуть бути використані військовою частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, для купівлі на міжбанківському валютному ринку України російських рублів з метою їх перерахування на рахунок відповідних органів Російської Федерації, з яких було здійснено фінансування військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України (перерахування здійснюється також у разі припинення діяльності військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що підтверджується відповідними документами).

12. Порядок відкриття поточних рахунків типу "П" у національній валюті та використання коштів за цими рахунками

12.1. Відкриття поточного рахунку типу "П" у національній валюті постійному представництву здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію постійного представництва та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком типу "П" у національній валюті.

Між банком і постійним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

12.2. Для відкриття постійному представництву поточного рахунку типу "П" у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:

клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття постійному представництву поточного рахунку;

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, якій належить постійне представництво, засвідчена нотаріально;

копія документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

копія дозволу центрального банку відповідної країни на відкриття поточного рахунку типу "П" у національній валюті постійному представництву на території України, засвідчена нотаріально, якщо наявність цього дозволу передбачена договорами, які укладені на рівні урядів та/або центральних банків України та іноземної країни, юридичною особою якої є цей нерезидент, і набрали чинності в установленому порядку;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально.

Якщо постійне представництво використовує найману працю і є платником страхових внесків, то воно додатково до вищезазначеного переліку документів має подати такі документи: (Абзац дев'ятий пункту 12.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

копію документа, що підтверджує реєстрацію постійного представництва у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує реєстрацію постійного представництва у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Інформацію про те, що постійне представництво не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація". (Абзац дванадцятий пункту 12.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

12.3. Поточний рахунок типу "П" у національній валюті використовується відповідно до правил, установлених для поточних рахунків юридичних осіб-резидентів (у тому числі для нарахування та зарахування на рахунок процентів за залишком коштів на цьому рахунку, якщо таке нарахування передбачено договором банківського рахунку), крім випадків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Наявні кошти з поточного рахунку типу "П" у національній валюті можуть бути використані постійним представництвом для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти згідно з Правилами торгівлі іноземною валютою (z0950-05) з метою її перерахування тільки на:(Абзац другий пункту 12.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

а) рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво, на суму коштів:

отриманих унаслідок здійснення в Україні операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг). Постійне представництво страхового (перестрахового) брокера-нерезидента купує іноземну валюту на суму, отриману ним за надані послуги з перестрахування та визначену в брокерській угоді, укладеній між ним і перестрахувальником-резидентом. Ця сума включає перестрахувальну премію та брокерську винагороду, якщо брокерська винагорода не сплачується цьому брокеру-нерезиденту (його постійному представництву) перестраховиком-нерезидентом;

нарахованих і зарахованих процентів за розміщеними депозитами та за залишком коштів на цьому рахунку;

залишку на рахунку (після сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) у разі припинення діяльності на території України, яке підтверджується відповідними документами;

б) власний поточний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України для використання на:

оплату праці працівників-нерезидентів;

виплату коштів на відрядження за кордон.

12.4. Здійснення інвестицій в Україні з цього виду рахунків забороняється.

Розміщення коштів постійними представництвами на вкладних (депозитних) рахунках у банках України здійснюється з поточного рахунку типу "П" у національній валюті цих представництв з подальшим поверненням коштів і нарахованих процентів на зазначений рахунок.

13. Порядок відкриття поточних рахунків в іноземній валюті іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками

13.1. Якщо іноземне представництво не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому поточного рахунку в іноземній валюті здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені главами 11 та 12 цієї Інструкції для відкриття іноземним представництвам поточних рахунків типу "Н" і "П" у національній валюті.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком в іноземній валюті.

Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

13.2. Якщо іноземне представництво (крім військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації) вже має в цьому банку поточний рахунок у національній валюті, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття поточного рахунку в іноземній валюті здійснюється за умови подання іноземним представництвом заяви про відкриття рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті в банку, у якому йому вже відкрито поточний рахунок, подають документи за переліком, визначеним пунктом 11.8 цієї Інструкції.

13.3. На поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (у тому числі - представництв іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) зараховуються такі кошти:

у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і зареєстровані митними органами під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України; {Абзац третій пункту 13.3 глави 13 в редакції Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

{Абзац четвертий пункту 13.3 глави 13 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки (у тому числі для виконання міжнародних програм або проектів технічної допомоги);

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, увезеними на територію України і зареєстрованими митними органами під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

за іменними платіжними документами (у тому числі - дорожні чеки), що ввезені в Україну та не зареєстровані митними органами під час в'їзду в Україну, якщо немає передавальних написів на них (зараховуються тільки на рахунки офіційного представництва);

куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на поточних рахунках типу "Н" у національній валюті (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України;

перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до законодавства України;

сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;

інші надходження на користь власника рахунку, що не суперечать законодавству України.

13.4. З поточного рахунку в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (у тому числі - представництв іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги) за розпорядженням власника проводяться такі операції:

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України); (Абзац другий пункту 13.4 глави 13 в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України; {Абзац третій пункту 13.4 глави 13 в редакції Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

{Абзац четвертий пункту 13.4 глави 13 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

{Абзац п'ятий пункту 13.4 глави 13 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

здійснення остаточного розрахунку з фізичними особами-резидентами, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;

перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів згідно з контрактом (договором, угодою), що передбачає купівлю обладнання для виконання проектів у рамках чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво;

перерахування за межі України на рахунки відповідних органів іноземної держави та юридичних осіб, інтереси яких представляють в Україні ці представництва (також у разі закриття цього рахунку);

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як благодійний внесок;

перерахування залишків коштів у разі закриття поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкриття поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;

продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для утримання представництва, виконання статутної діяльності, впровадження міжнародних програм або проектів технічної допомоги;

інші перерахування, що не суперечать законодавству України.

13.5. На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв зараховуються кошти:

у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і зареєстровані митними органами під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України; {Абзац третій пункту 13.5 глави 13 в редакції Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я постійного представництва юридичної особи-нерезидента, увезеними на територію України і зареєстрованими митними органами під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу "П" (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України;

перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до законодавства України;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;

перераховані в межах України з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку;

у сумі кредитів, отриманих за кредитними договорами;

інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству України.

13.6. З поточного рахунку в іноземній валюті постійних представництв юридичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України); (Абзац другий пункту 13.6 глави 13 в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України; {Абзац третій пункту 13.6 глави 13 в редакції Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці постійні представництва (також у разі закриття цього рахунку);

перерахування на користь юридичної особи-резидента, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента в уповноваженому банку як благодійний внесок;

перерахування на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок;

перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом та сплати процентів за ним;

продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "П" для цільового використання (оплата витрат за кошторисом, рахунків-фактур, благодійних внесків та інших витрат, що не суперечать законодавству України);

інші будь-які перерахування, що не суперечать законодавству України.

13.7. На поточні рахунки в іноземній валюті військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, зараховуються кошти:

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки;

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником Міністерства оборони Російської Федерації і зареєстровані митними органами під час в'їзду в Україну (у ввізній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

невикористаний залишок готівкової іноземної валюти або іноземної валюти за дорожніми чеками, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження, експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, і представницьких витрат за кордоном; {Абзац п'ятий пункту 13.7 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунку типу "Н" (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України;

сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков