Инструкция о порядке расчета и взимания государственной пошлины

СПРАВЛЯННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА ЗА ОПЕРАЦІЇ
З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ,
ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ ТА ІНШІ ОПЕРАЦІЇ


73. Сплата державного мита за операції з цінними паперами провадиться у такому порядку:

При проведенні операцій з цінними паперами підприємства і організації, які виявили бажання здійснити емісію (випуск) таких паперів, сплачують державне мито перед реєстрацією проспекту емісії цінних паперів виходячи з номінальної вартості запланованого обсягу емісії, вказаного в проспекті.

Якщо фактична номінальна вартість емісії за звітом про наслідки випуску цінних паперів, що подається до фінансового органу, перевищує номінальну вартість запланованого обсягу емісії, то до реєстрації випуску цінних паперів доплачується різниця між сумою державного мита, сплаченого виходячи з фактичної номінальної вартості емісії.

Державне мито сплачується до бюджету місцевого самоврядування за місцем оформлення проспекту емісії, а у випадках, коли емітент є юридичною особою, яка знаходиться за межами України, - за місцем розгляду проспекту емісії.

Примітка. Під проспектом емісії розуміється інформація про випуск цінних паперів, що пропонуються для відкритого продажу, він реєструється фінансовими органами відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (1201-12).

Місцем оформлення проспекту емісії вважається юридична адреса емітента.

Місцем розгляду проспекту емісії вважається місце розташування фінансового органу, що здійснює реєстрацію.

(Пункт 74 розділу V вилучено на підставі Наказу ДПА Наказу ДПА N 487 (z0986-03) від 15.10.2003)

74. Державне мито за видачу приватизаційних паперів сплачується громадянами України в розмірі, встановленому підпунктом "п" пункту 6 статті 3 Декрету "Про державне мито" (7-93), від номінального значення таких паперів.

Державне мито за видачу приватизаційних паперів справляється відділеннями Ощадного банку України чи іншими кредитними установами, які провадять видачу громадянам приватизаційних паперів, при їх видачі і зараховують отримані суми мита до бюджету місцевого самоврядування за місцем свого знаходження.

75. Справляння державного мита за операції, що здійснюються на товарних, сировинних та інших біржах, крім валютних, провадиться у такому порядку.

Державне мито при укладенні угод справляється біржею з покупця до реєстрації укладеної угоди на біржі. Сплачені покупцем суми мита перераховуються біржею до бюджету місцевого самоврядування, на території якого здійснюються біржові операції, до 15 числа місяця, наступного за звітним. Мито може сплачуватися при укладенні угод до бюджету самостійно самим покупцем, що дає право біржі на реєстрацію укладеної угоди. Платіжне доручення чи копія квитанції на сплату мита в цьому випадку зберігається в документах біржі або в них робиться відповідний запис про номер і дату документа, по якому сплачено мито, сума та кому вона сплачена.

За продаж брокерського місця державне мито сплачується з фактичної вартості укладеної угоди і сплачується покупцем до бюджету місцевого самоврядування, на території якого розташована біржа. Біржа зобов'язана відмовити в реєстрації угод купівлі-продажу брокерських місць, якщо покупцем не будуть подані докази сплати мита. Про зміну власника брокерського місця біржа повідомляє державну податкову інспекцію до 15 числа місяця, наступного за здійсненням такої угоди.

76. Сплата державного мита за проведення аукціонів провадиться організаторами аукціонів у розмірі 1 процента загальної вартості реалізованих на аукціоні товарів і перераховується в доход бюджету місцевого самоврядування за місцем проведення аукціону протягом 15 днів з дня його проведення.

77. Сплата державного мита за дії, пов'язані з видачею охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, провадиться у розмірах, указаних у підпункті "у" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 N 7-93 (7-93) "Про державне мито".

Фізичні (юридичні) особи-резиденти, які постійно проживають (перебувають) в Україні, сплачують мито в гривнях.

Фізичні (іноземні юридичні) особи, які постійно проживають (перебувають) або знаходяться за межами України, сплачують мито, вказане у частині третій статті 7 Декрету КМУ "Про державне мито" (7-93), в доларах США або в іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено угодами з Україною, на рахунок Державного казначейства України, відкритий у Державному експортно-імпортному банку України (Ексімбанк) у м. Києві.

Порядок сплати державного мита встановлюється Міністерством фінансів України.

У платіжному дорученні на перерахування державного мита або у квитанції про його сплату зазначаються реквізити відповідно до постанови Правління Національного банку України від 29 березня 2001 року N 135 (z0368-01), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2001 за N 368/5559, з відповідними змінами та доповненнями.

(Пункт в редакції Наказу ГДПІ N 70 (z0013-94) від 31.12.93; в редакції Наказу ДПА N 336 (z0649-02) від 15.07.2002)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЧИННОГО
ПОРЯДКУ СПРАВЛЯННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА ТА
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЙОГО ДОТРИМАННЯМ


78. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 N 7-93 (7-93) "Про державне мито" платники державного мита несуть відповідальність за правильність його стягнення, а також за своєчасність і повноту зарахування до бюджету, передбачену законодавством. (Пункт в редакції Наказу ДПА N 336 (z0649-02) від 15.07.2002)

79. Суми державного мита, не сплачені чи сплачені в неповному розмірі підприємствами, установами, організаціями і окремими громадянами за вчинення в їх інтересах дій і видачу їм документів, стягуються з них органами, на які покладено справляння мита.

80. За несвоєчасне або неповне зарахування державного мита до бюджету справляються пеня та штрафи відповідно до закону. (Пункт в редакції Наказу ДПА N 336 (z0649-02) від 15.07.2002)

81. Контроль за дотриманням чинного порядку справляння державного мита та повноти і своєчасності внесення його до бюджету здійснюють Міністерство фінансів України, Головна державна податкова інспекція України, місцеві фінансові органи та державні податкові інспекції.

Районні (міські) фінансові відділи і державні податкові інспекції по районах (містах) передбачають у планах своєї роботи і проводять не рідше одного разу на рік ревізії і перевірки із зазначених питань в усіх органах, які справляють державне мито і розташовані на території відповідного району (міста).

Міністерство фінансів України й Головна державна податкова інспекція України при проведенні ревізій і перевірок роботи місцевих фінансових органів і державних податкових інспекцій перевіряють стан їх роботи по контролю за справлянням державного мита, а також безпосередньо проводять ревізії і перевірки із зазначених питань в судах, нотаріальних конторах, органах внутрішніх справ та інших органах, що справляють мито.

82. Під час ревізії повинна бути проведена суцільна перевірка всіх документів і книг за весь минулий період, починаючи з дня останньої ревізії. В судах та інших органах, де сплата мита дозволена митними марками, крім того повинні бути вибірково перевірені справи і документи за 1-2 минулих роки з метою перевірки правильності погашення митних марок, а при наявності авансу марок - перевірені операції по їх продажу.

У судах ревізор перевіряє також, як ведеться облік сум мита, що підлягає стягненню за рішеннями суду, чи своєчасно вживаються заходи по забезпеченню повного і своєчасного надходження стягнених сум мита до бюджету.

83. У судах ревізор перевіряє:

чи стягується державне мито при подачі позовних заяв, чи є в справі докази сплати мита і чи правильно воно обчислено, чи правильно застосовуються ставки мита;

чи немає в справі зустрічних позовних заяв і заяв третіх осіб про вступ в справу з самостійними позовними вимогами і чи правильно вони оплачені митом;

чи правильно стягується мито у випадках збільшення суми позовних вимог;

у тих випадках, коли позивач звільнений від сплати мита, перевіряється правильність надання цих пільг, а також правильність обчислення і справляння мита як з позивачів, так і з відповідачів;

правильність справляння мита по справах, що випливають із трудових правовідносин, справах про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом, справах про стягнення коштів на утримання, зокрема, по справах про присудження аліментів на утримання дітей у розмірі однієї четвертої, однієї третьої чи половини заробітку відповідача і по справах про зміну розміру раніше присуджених аліментів;

чи правильно стягується мито по справах немайнового характеру і касаційних скаргах;

чи правильно оформляються документи про сплату мита, чи є на платіжних дорученнях відмітки кредитних установ банків про перерахування з рахунків платників сум на сплату мита, чи є в платіжних документах дані, що підтверджують сплату мита по тій справі, до якої доданий документ, і зарахування його до бюджету;

чи правильно погашаються митні марки.

84. В господарських судах перевірки правильності справляння державного мита по окремих справах проводяться в основному в тому ж порядку, що і в судах. При перевірці позовних заяв по спорах, що виникають при укладанні, зміні або розірванні господарських договорів, ревізуючий з'ясовує, чи не розглядався спір в порядку доручення і правильність справляння мита по цих справах.

85. У нотаріальній конторі і в інших органах, що вчинюють нотаріальні дії, ревізуючий перевіряє правильність справляння мита за вчинення окремих нотаріальних дій, а саме:

за нотаріальне посвідчення договорів, заповітів та доручень - по записах у реєстрі і по примірниках нотаріально посвідчених документів, що знаходяться в справах державних нотаріальних контор;

за вчинення виконавчих написів - за записами в реєстрі і за примірниками написів, що знаходяться в справах державної нотаріальної контори;

за прийняття в депозит для передачі за належністю грошових сум і цінних паперів - за корінцями квитанційних книг по депозиту, а також за книгами обліку депозитних сум і книгами особових рахунків депозитів;

за посвідчення вірності копій і витягів, за засвідчення справжності підписів та за решту дій, крім вказаних вище, - за записами в реєстрі державної нотаріальної контори.

Знайомлячись з первісними документами за вчинення окремих нотаріальних дій за період, що перевіряється, ревізуючий повинен установити по кожному документу: правильність застосування ставок мита, визначення суми, з якої справляється мито, в процентному відношенні до суми документа, надання пільг по сплаті мита, а також перевірити, чи стягується мито з боржника при проведенні стягнення, вказаного у виконавчому написі, якщо стягувач звільнений від сплати мита.

86. Правильність справляння державного мита виконкомами сільських Рад народних депутатів перевіряється шляхом зіставлення других примірників квитанцій ф. N 10 з даними реєстрації виданих документів, нотаріальних дій і послуг, записів актів громадянського стану, а також із залишеними в справах сільської Ради примірниками договорів, доручень та інших документів. При перевірці нотаріальних дій, пов'язаних з відчуженням будівель (купівля - продаж, міна, дарування), правильність запису в реєстрах для реєстрації нотаріальних дій необхідно перевірити з даними господарського обліку сільських Рад.

87. В органах ЗАГСу та інших органах, що вчинюють акти громадянського стану, ревізуючий перевіряє повноту і правильність справляння державного мита шляхом зіставлення заяв про реєстрацію актів громадянського стану з відповідними актовими записами. Поряд з цим використовуються наявні в органах ЗАГСу облікові матеріали (книги обліку заяв про реєстрацію актів громадянського стану, внесення змін, доповнень і виправлень у записи про відновлення актів записів, про видачу повторних свідоцтв чи книги надходжень і видатків бланків свідоцтв тощо), а також звітні дані (відомість про реєстрацію актів громадянського стану тощо).

При перевірці необхідно звернути увагу на своєчасність і правильність стягнення мита за реєстрацію шлюбу, а також за реєстрацію переміни прізвища, імені та по батькові і правильність видачі у зв'язку з цим нових свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану на повнолітніх і неповнолітніх дітей. Необхідно також перевірити правильність надання пільг по миту, наявність у відповідних випадках ухвал судів про розірвання шлюбу і відповідність суми стягнутого мита сумі, вказаній в рішенні суду щодо особи, якій видано свідоцтво про розірвання шлюбу, наявність і правильність оформлення документів про сплату державного мита і погашення митних марок.

88. Ревізії повноти і правильності справляння державного мита за прописку громадян чи реєстрацію місця проживання провадяться в житлово-експлуатаційних конторах, будинкоуправліннях, готелях, санаторіях, будинках відпочинку тощо, де проживають особи, які підлягають прописці. При цьому треба перевірити, чи наклеєні в належних випадках митні марки відповідної вартості проти кожного запису про прописку чи реєстрацію місця проживання в домовій книзі (там, де вона ведеться) і чи правильно погашені марки. У разі оплати мита через кредитні установи перевірити, чи проводяться про це записи в картках чи журналах прописки.

У санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах, туристичних базах повнота і своєчасність справляння і перерахування державного мита до бюджету перевіряється за даними анкет, книг або журналів реєстрації хворих чи відпочиваючих, обліку зданих путівок і курсовок, а також за бухгалтерськими документами на одержання і перерахування в доход бюджету сум державного мита.

У готелях, будинках колгоспника, мотелях, кемпінгах тощо повнота і своєчасність справляння і перерахування мита до бюджету перевіряється за даними анкет (реєстраційних карток тощо), в яких вказується період проживання громадян, копії квитанцій про приймання плати за проживання, що подаються в бухгалтерію цих організацій.

89. В організаціях Українського товариства мисливців і рибалок перевіряється стан обліку і зберігання квитків, правильність ведення книг обліку виданих квитків, наклеювання і погашення митних марок (вкладок до квитків), а також правильність оформлення актів про знищення повернутих квитків.

При перевірці повноти і правильності справляння мита податкові інспектори зобов'язані погашати наявні на контрольних талонах, наклеєних у книгах, митні марки своїм підписом з проставленням дати погашення або спеціальним штампом, виготовленим для цієї мети.

90. Правильність, повнота та своєчасність справляння державного мита за операції з цінними паперами, за укладення угод на біржах, за проведення аукціонів, за видачу приватизаційних паперів перевіряється в цих організаціях та інших установах і підприємствах, де справляється державне мито.

Перевірка правильності справляння державного мита за реєстрацію проспекту емісії (випуску) цінних паперів проводиться на підприємствах-емітентах, які від свого імені випускають цінні папери.

При цьому перевірці підлягають протоколи, рішення про номінальний обсяг емісії, інформація про випуск цінних паперів, що подавалась до фінансового органу, публікації в органах преси Верховної Ради України або Комерційному звіті про наслідки випуску цінних паперів, свідоцтва про реєстрацію емісії цінних паперів.

(Абзац четвертий пункту 90 розділу V вилучено на підставі Наказу ДПА N 487 (z0986-03) від 15.10.2003)

Правильність справляння державного мита за операції, які здійснюються на товарних, сировинних та інших біржах, крім валютних, перевіряється: за Статутом біржі, по документах обліку угод, здійснюваних членами біржі, брокерами чи брокерськими конторами за формою, визначеною правилами біржової торгівлі, а також по документах відділу реєстрації укладених на біржі угод. В необхідних випадках ці питання перевіряються безпосередньо в брокерських конторах.

На аукціоні перевіряються угоди, що укладаються між підприємствами-продавцями і аукціонною комісією, в яких передбачені стартова ціна, умови ознайомлення покупців з продукцією, порядок і особливості проведення торгу, інші умови, документи на оплату купленої продукції, каталог з повними техніко-експлуатаційними характеристиками запропонованої на аукціоні продукції, аукціонні відомість і розрахункові картки, що використовуються при оформленні продукції під час торгу, товарні чеки, що виписуються покупцеві, в яких вказано назву товару, дату продажу, ціну реалізації. Перший примірник товарного чека передається покупцеві для оплати покупки, копія залишається в аукціонній комісії і реєструється в аукціонній відомості.

Правильність справляння державного мита за видачу громадянам приватизаційних паперів перевіряється у відділеннях Ощадного банку та інших кредитних установах, які проводять видачу цих паперів. При цьому перевіряються списки громадян, складені місцевими Радами народних депутатів або представництвами України в інших державах, заяви громадян та інші документи.

91. Про наслідки ревізії (перевірки) органу, який справляє державне мито, складається акт, який повинен містити загальний стан роботи по справлянню мита, факти порушень із зазначенням, який пункт Декрету "Про державне мито" (7-93) порушено, хто допустив порушення і до чого це призвело (недобір, перебір мита, порушення порядку погашення марок тощо), а також яких в період ревізії (перевірки) вжито заходів на усунення виявлених недоліків і порушень та умов, що сприяли порушенням. Перший примірник акта з оригіналами пояснень службових осіб органу, що справляє мито, щодо причин порушень залишається у перевіряючого, другий примірник акта - в органі, який справляє державне мито.

92. Перевіряючий передає акт (довідку) про наслідки ревізії (перевірки) з усіма додатками своєму безпосередньому начальнику, який розглядає ці матеріали і вносить керівнику фіноргану, державної податкової інспекції, який призначив ревізію (перевірку), пропозиції щодо їх затвердження чи доопрацювання.

У разі, коли виявлені порушення в ході ревізії (перевірки) усунуті не повністю, керівник фіноргану, державної податкової інспекції дає керівнику органу, який справляє державне мито, письмові вказівки щодо повного виправлення помилок, відшкодування заподіяних державі збитків, якщо такі були завдані діями службових осіб організації, що перевірялася, та забезпечення неухильного дотримання чинного порядку справляння державного мита.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков