Инструкция о порядке перечисления, учета и расходования страховых средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины

ПРАВЛIННЯ ФОНДУ СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ НА ВИРОБНИЦТВI ТА ПРОФЕСIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
12.07.2007 N 36

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 серпня 2007 р.
за N 867/14134

Про затвердження Iнструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Керуючись нормами абзацу тринадцятого пункту 7 частини сьомої, частин восьмої-тринадцятої статті 17, частини десятої статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Iнструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України згідно з додатком.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести цю постанову до управлінь виконавчої дирекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Голова правління Г. Галиць

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві
та професійних захворювань
України
12.07.2007 N 36

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 серпня 2007 р.
за N 867/14134

IНСТРУКЦIЯ
про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

1. Загальні положення

Ця Iнструкція визначає порядок узяття на облік та набуття роботодавцями статусу страхувальників, обчислення і сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності, галузевої належності, фізичними особами — підприємцями, фізичними особами, які використовують працю найманих працівників, а також добровільно застрахованими особами, порядок обліку та витрачання страхових коштів, здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і звітності.

2. Платники страхових внесків

Платниками страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України є:

2.1. Юридичні особи незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності та галузевої належності, а також їх відокремлені підрозділи (філії, інші підрозділи юридичної особи, що перебувають поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію, виконують роботи або операції, надають послуги від імені юридичної особи, або представництва, що здійснюють представництво і захист інтересів юридичної особи) за умови, що розрахунки з оплати праці цих відокремлених підрозділів проводяться нецентралізовано.

2.2. Юридичні особи — об’єднання громадян, релігійні, профспілкові, благодійні організації, які використовують найману працю.

2.3. Розташовані в Україні іноземні підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародні), філії або представництва, які використовують найману працю, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

2.4. Фізичні особи — підприємці і фізичні особи, які не мають статусу підприємців, та використовують найману працю.

2.5. Священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, — займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства, громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності і сплачують внески до Фонду на добровільних засадах.

3. Порядок узяття на облік юридичних та фізичних осіб і набуття ними статусу платників страхових внесків

3.1. Узяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єктів господарювання на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, не пізніше наступного робочого дня з дня фактичного отримання зазначених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду.

При цьому вносяться відповідні записи до журналу взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, який ведеться в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1.

3.2. Роботодавці — юридичні особи набувають статусу страхувальників у день узяття їх на облік робочими органами виконавчої дирекції Фонду.

При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку страхувальників (юридичних осіб) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за формою згідно з додатком 2. Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у цьому журналі.

3.3. Роботодавці — фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, набувають статусу страхувальників у день одержання робочим органом виконавчої дирекції Фонду в установленому порядку від органу державної служби зайнятості повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між фізичною особою — підприємцем і найманим працівником.

При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку страхувальників (фізичних осіб, які використовують найману працю) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за формою згідно з додатком 3. Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у цьому журналі.

3.4. Фізична особа, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю, у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників повинна подати заяву про взяття на облік у Фонді.

Узяття на облік роботодавців — фізичних осіб, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, здійснюється у робочих органах виконавчої дирекції Фонду в день отримання від них відповідної заяви. Статусу страхувальників такі фізичні особи набувають у день узяття їх на облік.

При цьому вносяться відповідні записи до журналу, зазначеного у пункті 3.3 цієї Iнструкції. Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у цьому журналі.

Фізичні особи, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцем проживання заяву про взяття на облік як платника страхових внесків (або основний вид економічної діяльності) за формою згідно з додатком 4, та завірені в установленому законодавством порядку або відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії таких документів: — довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті);

- трудового договору (контракту) з першим найманим працівником.

Крім того, подаються документи, необхідні для підтвердження страхового тарифу (довідка про чисельність найманих працівників та їх фонд оплати праці, якщо використовується праця інвалідів).

3.5. Суб’єкти господарювання, перелічені в пункті 2.3 Iнструкції, зобов’язані стати на облік як платники страхових внесків у робочих органах виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням у десятиденний термін з дня їх реєстрації відповідно до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Узяття на облік роботодавців, які перелічені в пункті 2.3 Iнструкції, здійснюється у робочих органах виконавчої дирекції Фонду в день отримання від них відповідної заяви. Статусу страхувальників такі суб’єкти господарювання набувають у день узяття їх на облік.

При цьому проводяться відповідні записи в журналі, зазначеному у пункті 3.2 цієї Iнструкції. Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у цьому журналі.

Суб’єкти господарювання, перелічені в пункті 2.3 Iнструкції, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням заяву, зазначену у пункті 3.4 цієї Iнструкції та завірені в установленому законодавством порядку або відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії таких документів:

- свідоцтва про реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, виданого центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, або свідоцтва про державну реєстрацію представництва іноземного банку, виданого Національним банком України, — для представництв іноземних банків;

- свідоцтва про реєстрацію постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток в органах Державної податкової адміністрації України.

3.6. Особи, перелічені в пункті 2.5 цієї Iнструкції, для набуття ними статусу добровільно застрахованої особи укладають з робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцем проживання типовий договір про добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності (далі — Договір) за формою типового договору згідно з додатком 5 та подають завірені в установленому законодавством порядку або відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії таких документів:

- свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця або іншого документа, що підтверджує право на здійснення відповідної діяльності;

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);

- пенсійного посвідчення (для інвалідів);

- паспорта;

- платіжного документа про сплату першого страхового внеску.

Зазначені особи вважаються застрахованими з дня, який настає за днем укладення Договору.

При цьому проводяться відповідні записи в журналі обліку фізичних осіб, які застраховані на добровільних засадах, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за формою згідно з додатком 6. Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у цьому журналі.

3.7. Узяття на облік відокремлених підрозділів (філій) юридичних осіб здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням цього підрозділу на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру про відокремлені підрозділи (філії). Відокремлені підрозділи (філії) набувають статусу платників страхових внесків у разі наявності в них окремого балансу і самостійного ведення розрахунків із застрахованими особами.

Наявність у відокремлених підрозділів (філій) окремого балансу та самостійного ведення розрахунків із застрахованими особами встановлюється посадовою особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням такого підрозділу шляхом уточнення цих даних безпосередньо з відокремленим підрозділом.

Підтвердженням того, що відокремлений підрозділ (філія) проводить (чи не проводить) самостійно розрахунки із застрахованими особами, є відповідний документ юридичної особи — головної організації (наказ, розпорядження тощо).

При цьому проводяться відповідні записи в журналі, зазначеному у пункті 3.2 цієї Iнструкції. Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у цьому журналі.

3.8. Після набуття суб’єктом господарювання статусу страхувальника робочі органи виконавчої дирекції Фонду надсилають йому листом з повідомленням про вручення адресату страхове свідоцтво за формою згідно з додатком 7 та повідомлення про взяття на облік за формою згідно з додатками 8 (для суб’єктів господарювання, перелічених в пунктах 2.1,2.2, 2.3 та 2.4 цієї Iнструкції) або 9 (для осіб, перелічених в пункті 2.5 цієї Iнструкції). Повідомлення про взяття на облік реєструється в журналі обліку видачі повідомлень про взяття на облік за формою згідно з додатком 10.

При цьому документи про набуття статусу страхувальника, зазначені в абзаці першому цього пункту, надсилаються робочим органом виконавчої дирекції Фонду:

- юридичним особам та їх відокремленим підрозділам (філіям), — наступного робочого дня після взяття їх на облік у робочому органі виконавчої дирекції Фонду;

- суб’єктам господарювання, переліченим у пункті 2.3 цієї Iнструкції, — наступного робочого дня після взяття їх на облік в робочому органі виконавчої дирекції Фонду;

- фізичним особам — підприємцям — наступного робочого дня з дня отримання в установленому порядку від органу державної служби зайнятості повідомлення про реєстрацію трудового договору (договорів) між фізичною особою — підприємцем та найманим працівником;

- фізичним особам, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, — наступного робочого дня після взяття їх на облік в робочому органі виконавчої дирекції Фонду;

- добровільно застрахованим особам — наступного робочого дня з дня укладення Договору.

Повідомлення про вручення листа адресату підшивається в особову справу страхувальника. На особовій справі проставляються номер страхового свідоцтва та розмір страхового тарифу. Журнали обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані, підписані відповідальною особою та скріплені печаткою.

3.9. У разі втрати чи пошкодження страхового свідоцтва або повідомлення про взяття на облік робочий орган виконавчої дирекції Фонду на підставі поданої страхувальником заяви видає нове страхове свідоцтво чи повідомлення з позначкою “Дублікат”.

3.10. Платник страхових внесків у разі незгоди з установленим розміром страхового тарифу протягом десяти робочих днів після отримання від робочого органу виконавчої дирекції Фонду страхового свідоцтва та повідомлення про взяття на облік звертається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду з проханням про перегляд розміру страхового тарифу. При цьому платник страхових внесків подає робочому органу виконавчої дирекції Фонду заяву, зазначену у пункті 3.4 цієї Iнструкції, у якій вказує основний вид економічної діяльності, та необхідні документи для підтвердження розміру страхового тарифу.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду після отримання заяви страхувальника приймає рішення про віднесення його до відповідного класу професійного ризику виробництва згідно із заявленим основним видом економічної діяльності. Якщо за результатами розгляду заяви змінюється розмір страхового тарифу, то робочий орган виконавчої дирекції Фонду проводить перерахунок нарахованих страхових внесків з дня набуття суб’єктом господарювання статусу страхувальника.

Право на встановлення розміру страхового тарифу відповідно до статті 5 Закону України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” щодо зменшення страхового тарифу страхувальникам, які використовують найману працю інвалідів, страхувальники підтверджують щокварталу. Одночасно з поданням розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за формою згідно з додатком 11 (далі — Розрахункова відомість) страхувальником надається довідка про чисельність працівників і фонд оплати праці, у тому числі про чисельність інвалідів та їх фонд оплати праці.

3.11. Фізична особа може двічі обліковуватись у робочому органі виконавчої дирекції Фонду за умови, що вона:

- стає на облік як страхувальник, який використовує працю найманих працівників;

- здійснює підприємницьку діяльність і вирішила застрахуватися добровільно.

Така особа отримує два страхових свідоцтва та повідомлення про взяття на облік: в одному випадку — як страхувальник, в іншому — як застрахована особа, яка страхується на добровільних засадах.

3.12. Зміни до облікових та особових справ страхувальників уносяться на підставі відповідних повідомлень державних реєстраторів і заяв роботодавців не пізніше наступного робочого дня з дня фактичного отримання зазначених відомостей або заяв. При цьому, якщо змінилося найменування або місцезнаходження (місце проживання) страхувальника, робочі органи виконавчої дирекції Фонду наступного робочого дня надсилають платнику страхових внесків лист з повідомленням про вручення адресату нового страхового свідоцтва з врахуванням унесених змін.

У разі, якщо сталися зміни в межах територіального обслуговування, номер страхового свідоцтва страхувальника не змінюється.

Повідомлення про вручення поштового відправлення підшивається до особової справи страхувальника.

3.13. Після одержання від державного реєстратора повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи чи рішення фізичної особи-підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності або заяви про зняття з обліку від фізичної особи, яка не має статусу підприємця і використовує працю найманих працівників, та від суб’єктів господарювання, перелічених у пункті 2.3 цієї Iнструкції, робочий орган виконавчої дирекції Фонду проводить документальну перевірку повноти нарахування та сплати страхових внесків. На підставі акта перевірки платник розраховується з робочим органом виконавчої дирекції Фонду.

У разі встановлення заборгованості платника, державна реєстрація якого скасовується, робочий орган виконавчої дирекції Фонду складає у трьох примірниках довідку про борг за платежами до Фонду, один з яких надсилає ліквідаційній комісії, другий — правонаступнику, якщо такий є.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду після остаточного погашення страхувальником суми заборгованості зі сплати страхових внесків, пені та штрафів до Фонду і виконання ним вимог, передбачених у пункті 5.9 цієї Iнструкції, наступного робочого дня видає (надсилає листом з повідомленням про вручення адресату) страхувальнику довідку про відсутність заборгованості за формою згідно з додатком 12. Копія довідки, завірена відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду, та повідомлення про вручення поштового відправлення підшиваються в особову справу страхувальника.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду знімає з обліку страхувальника і закриває його справу тільки після отримання від державного реєстратора повідомлення про державну реєстрацію припинення юридичної особи або про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця. Номер страхового свідоцтва цього страхувальника надалі не використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року, відомості щодо його платежів зберігаються робочим органом виконавчої дирекції Фонду не менше 3 років.

3.14 У разі розірвання Договору добровільно застрахованою особою робочі органи виконавчої дирекції Фонду знімають її з обліку.

У разі, якщо добровільно застрахована особа порушила умови Договору (у тому числі щодо термінів та обсягів сплати страхового внеску) або змінився її статус застрахованої особи (тобто вона підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань), робочий орган виконавчої дирекції Фонду достроково розриває Договір. Страхування припиняється з моменту несплати страхового внеску в терміни та обсяги, зазначені в Договорі. Про розірвання Договору Сторони повідомляють одна одну не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення щодо його розірвання.

Після розірвання Договору робочий орган виконавчої дирекції Фонду знімає добровільно застраховану особу з обліку і закриває особову справу. При цьому раніше сплачені нею страхові внески поверненню не підлягають. Номер страхового свідоцтва цього страхувальника надалі не використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року, відомості щодо його платежів зберігаються робочим органом виконавчої дирекції Фонду не менше 3 років.

3.15. Установи банків відкривають поточні рахунки платникам страхових внесків за умови пред’явлення страхового свідоцтва, зазначеного у пункті 3.8 цієї Iнструкції, яке видається робочим органом виконавчої дирекції Фонду, а вкладні (депозитні) рахунки — при пред’явленні копії листа про повідомлення ними робочого органу Фонду щодо наміру відкрити відповідні рахунки із зазначенням найменування банку та його місцезнаходження.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков