Инструкция о порядке перечисления, учета и расходования страховых средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины

6.5. Страхувальники не мають права припиняти виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю у випадках, коли сума нарахованих страхових внесків до Фонду не покриває фактичних витрат з виплати допомоги.

6.6. Якщо витрати, оплачені страхувальником за звітний період, перевищують нараховану суму страхових внесків, то різниця між сумою витрат і сумою страхових внесків зараховується в рахунок сплати наступного періоду.

6.7. Відшкодування страхувальнику суми перевищення витрат над сумою страхових внесків у випадках, коли належна сума страхових виплат не покриває витрат, може проводитись і до одержання Розрахункової відомості на підставі довідки-розрахунку, підписаної керівником і головним бухгалтером страхувальника.

Відшкодування проводиться за платіжним дорученням робочого органу виконавчої дирекції Фонду шляхом перерахування зазначених сум на поточний рахунок страхувальника.

6.8. У разі відсутності на поточних рахунках страхувальників коштів на виплату заробітної плати та допомоги з тимчасової непрацездатності, пов’язаній з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, виконавча дирекція Фонду за заявою потерпілого перераховує зазначену допомогу на його поточний рахунок у банку або поштовим переказом.

6.9. У разі зміни банківських реквізитів страхувальник повинен в 10-денний термін повідомити про це робочий орган виконавчої дирекції Фонду, у якому він перебуває на обліку як платник страхових внесків.

7. Облік та звітність платників страхових внесків до Фонду

7.1. Страхувальники зобов’язані вести облік сплачених страхових внесків та інших надходжень до Фонду.

7.2. Страхувальники відносять страхові внески на валові витрати.

Нарахування страхових внесків до Фонду страхувальниками відображаються за дебетом рахунку 82 “Відрахування на соціальні заходи”, субрахунок 825 “Відрахування на страхування від нещасних випадків” (клас 8 “Витрати за елементами") та за кредитом рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”, субрахунок 656 “За страхуванням від нещасних випадків”.

Для страхувальників, які використовують для обліку рахунки тільки класу 9 “Витрати діяльності”, нарахування страхових внесків відображається за дебетом рахунків 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут” і за кредитом рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”, субрахунок 656 “За страхуванням від нещасних випадків”.

7.3. Страхові внески до Фонду в бюджетних установах сплачуються з реєстраційних рахунків у Держказначействі за рахунок коштів, передбачених на ці цілі.

Нарахування страхових внесків у бюджетних установах відображається за дебетом відповідного рахунку класу 8 “Витрати” та за кредитом рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”, субрахунок 656 “За страхуванням від нещасних випадків”.

7.4. При перерахуванні коштів до Фонду: для підприємств та організацій — суб’єктів підприємницької діяльності дебетується рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”, субрахунок 656 “За страхуванням від нещасних випадків"; для бюджетних установ дебетується рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”, субрахунок 656 “За страхуванням від нещасних випадків” та кредитується відповідний рахунок класу 3 “Кошти, розрахунки та інші активи” як для підприємств та організацій — суб’єктів підприємницької діяльності, так і для бюджетних установ.

7.5. Юридичні особи — платники страхових внесків щокварталу у двох примірниках складають Розрахункову відомість, зазначену у пункті 3.10 цієї Iнструкції, один примірник якої подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку страхувальника в такі строки: до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного року, до 25 січня року, наступного за звітним.

Юридичні особи — платники страхових внесків, що мають підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи), які займаються незалежно від спеціалізації підприємства іншими видами виробничої діяльності та перебувають на самостійному балансі, щокварталу подають до робочого органу виконавчої дирекції Фонду Розрахункову відомість окремо за кожним підсобно-допоміжним виробництвом.

Усі примірники Розрахункової відомості підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства, виконавцем та завіряються печаткою. Другий примірник звіту залишається в бухгалтерії платника.

7.6. Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, які використовують працю найманих працівників, подають Розрахункову відомість, зазначену у пункті 3.10 цієї Iнструкції, до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку щокварталу до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного року, до 25 січня року, наступного за звітним.

7.7. Платники страхових внесків мають право не пізніш як за десять днів до закінчення строку подання Розрахункової відомості надіслати її робочому органу виконавчої дирекції Фонду поштою з повідомленням про вручення згідно з Порядком оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.97 N 799 (із змінами).

7.8. Добровільно застраховані особи зберігають не менше 3 років квитанції або платіжні доручення про перерахування страхових внесків до Фонду.

7.9. Платники страхових внесків (крім добровільно застрахованих осіб) один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, разом з Розрахунковою відомістю подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою згідно з додатком 13.

7.10. Суми надміру сплачених чи помилково сплачених страхових внесків, інших платежів повертаються страхувальникам за їх заявою після отримання Розрахункової відомості та після перевірки правильності нарахування і перерахування страхових внесків і складання акта за результатами такої перевірки або за їх згодою зараховуються в рахунок майбутніх платежів страхових внесків.

8. Контроль за сплатою страхових внесків до Фонду і витрачанням його коштів

8.1. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою перерахування та надходження страхових внесків, інших платежів до Фонду, а також за цільовим і правильним витрачанням його коштів. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік.

Позапланові перевірки здійснюються у разі реорганізації, зміни місцезнаходження або ліквідації підприємства, установи, організації, при знятті з обліку фізичної особи — підприємця або фізичної особи, яка не має статусу підприємця, у разі наявності в страхувальника недоїмки зі сплати страхових внесків та в інших випадках, передбачених законодавством.

8.2. Контроль проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші виплати, повноти нарахування страхових внесків, платіжних доручень про перерахування сум внесків та інших платежів на рахунок Фонду, розрахункових документів на проведені виплати, відповідності фінансових звітів за коштами Фонду балансовим рахункам “Розрахунки за страхуванням”.

Перевірці підлягають документи за весь період з моменту проведення попередньої перевірки. Якщо перевірка не проводилась або в разі ліквідації, реорганізації страхувальника, виявлення порушень або зловживань перевірці підлягають документи як за поточний рік, так і за попередні періоди, починаючи з 1 квітня 2001 року.

За умови наявності акта списання або знищення бухгалтерських документів попередніх років перевірці підлягають документи за останні три роки.

8.3. Страхувальники зобов’язані безперешкодно надавати тим посадовим особам чи вповноваженим особам робочих органів виконавчої дирекції Фонду, які проводять перевірку, потрібні для її проведення документи і виділяти для участі в перевірці свого представника. Керівники і відповідні службові особи під час перевірки зобов’язані давати письмові пояснення з питань, що перевіряються, виконувати вимоги осіб, які перевіряють, щодо усунення виявлених порушень.

8.4. На виявлені під час перевірки суми коштів, на які страхувальником не нараховано страхові внески, за актом перевірки страхові внески донараховуються із сумою пені, а до винних посадових осіб застосовуються санкції відповідно до законодавства.

8.5. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках і підписується особами, які проводили перевірку, та керівником і головним бухгалтером страхувальника і скріплюється печаткою страхувальника в разі її наявності. Один з примірників акта передається під розпис керівникові або головному бухгалтеру страхувальника, а в разі відмови керівника від підпису акта перевірки один примірник акта надсилається страхувальнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення адресату.

В акті зазначаються: за який період проведено перевірку, які виявлено порушення в нарахуванні і сплаті страхових внесків та пені, обчисленні і виплаті допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; відображаються суми додатково нарахованих страхових внесків і пені та суми витрат, які приймаються до заліку за рахунок внесків чи підлягають виплаті застрахованим особам додатково.

За наявності заперечень чи зауважень щодо змісту акта перевірки з боку страхувальника його керівник або головний бухгалтер підписує акт із зауваженнями в письмовій формі, що подається для розгляду в установленому порядку органу, який проводив перевірку.

8.6. Суми донарахованих страхових внесків, пені та штрафів сплачуються до Фонду страхувальниками в десятиденний термін з дня складання акта перевірки окремим платіжним дорученням, у рядку призначення платежу вказуються дата перевірки, номер акта і період.

8.7. Сума додатково нарахованих страхових внесків за матеріалами перевірки у разі їх несплати в установлений строк стягується у судовому порядку, якщо інше не передбачено законодавством.

8.8. Суми нецільового використання страхувальником коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування не приймаються до заліку в рахунок страхових внесків і відшкодовуються за рахунок страхувальника.

8.9. Від імені Фонду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право директор виконавчої дирекції Фонду та його заступники, начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники, начальники районних і міських відділень виконавчої дирекції Фонду.

Для обліку адміністративних штрафів застосовується касовий метод нарахування доходів.

8.10. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду мають право надсилати матеріали, що підтверджують факти порушень, до органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, податкової міліції та суду або іншого органу.

9. Відповідальність платників страхових внесків і посадових осіб

За несвоєчасне та неповне нарахування і сплату страхових внесків, приховування (заниження) суми заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних випадків про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), суму заробітної плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства, ухилення від подання заяви про взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік у Фонді соціального страхування від нещасних випадків, за вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків у здійсненні перевірок, страхувальник притягується до відповідальності згідно із законом.

10. Вирішення спорів

Усі спірні питання, які виникають між страхувальником та робочими органами виконавчої дирекції Фонду з приводу нарахування страхових внесків і пені, стягнення недоїмки, неприйняття до заліку витрат у рахунок страхових внесків, вирішуються в судовому порядку.

За бажанням заінтересована особа може звернутися з питань розвязання спору до спеціальної комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду, рішення якої може бути оскаржено в комісії, створеної при виконавчій дирекції Фонду, а рішення останньої — в його правлінні.

Роз’яснення з питань застосування цієї Iнструкції надаються виконавчою дирекцією Фонду.

11. Прикінцеві положення

У разі внесення змін і доповнень до законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються норм даної Iнструкції, відповідні зміни і доповнення вносяться до неї в установленому порядку.

Начальник управління
обліку страхувальників та забезпечення надходження доходів Н. Зеленська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві
та професійних захворювань
України
12.07.2007 N 36

ПЕРЕЛIК
постанов правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що втратили чинність

1. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 N 12 “Про затвердження Iнструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України”.

2. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.08.2001 N 23 “Про внесення змін і доповнень до Iнструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України”.

3. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 28.05.2002 N 32 “Про внесення змін і доповнень до Iнструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України”.

4. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.07.2005 N 26 “Про внесення змін до Iнструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 року N 12”.

5. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.10.2005 N 41 “Про внесення змін до Iнструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 року N 12”.

6. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 10.07.2006 року N 28 “Про внесення змін до Iнструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 року N 12”.

Начальник управління обліку
страхувальників та забезпечення надходження доходів Н. Зеленськ© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков