Положение о Государственной службе борьбы с экономической преступностью


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 5 липня 1993 р. N 510
Київ

Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 69 (69-2001-п) від 31.01.2001 N 1758 (1758-2001-п) від 27.12.2001 N 1759 (1759-2002-п) від 16.11.2002 N 1106 (1106-2003-п) від 17.07.2003 N 1573 (1573-2003-п) від 02.10.2003)

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Утворити на базі служби захисту економіки від злочинних посягань Міністерства внутрішніх справ Державну службу боротьби з економічною злочинністю.

2. Затвердити Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, що додається.

3. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції у двомісячний термін підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення змін і доповнень до чинного законодавства, що випливають з цієї постанови.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.39
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 510

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу боротьби з економічною злочинністю

1. Державна служба боротьби з економічною злочинністю є складовою частиною кримінальної міліції системи МВС.

До складу Державної служби боротьби з економічною злочинністю входять Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС, управління, відділи, відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управлінь МВС в областях, м. Севастополі та на транспорті, відділи, відділення (групи) Державної служби боротьби з економічною злочинністю міських, районних управлінь та відділів, лінійних управлінь, відділів, відділень, пунктів, підрозділів спеціальної міліції. (Абзац другий пункту 1 в редакції Постанов КМ N 69 (69-2001-п) від 31.01.2001, N 1759 (1759-2002-п) від 16.11.2002)

У складі Державної служби боротьби з економічною злочинністю можуть утворюватися спеціальні підрозділи, у тому числі міжрайонні, для боротьби з найбільш небезпечними злочинами у пріоритетних напрямах діяльності. (Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 69 (69-2001-п) від 31.01.2001)

2. У своїй діяльності Державна служба боротьби з економічною злочинністю керується Конституцією (888-09) і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, в також нормативними актами МВС.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 (1758-2001-п) від 27.12.2001)

3. Головними завданнями Державної служби боротьби з економічною злочинністю є:

своєчасне припинення злочинів у галузі економіки та запобігання їм;

аналіз і прогнозування криміногенних процесів в економіці та своєчасне інформування про них органів виконавчої влади;

(Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 (1758-2001-п) від 27.12.2001)

виявлення та припинення фактів порушення прав інтелектуальної власності; (Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 69 (69-2001-п) від 31.01.2001)

виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у галузі економіки, та вжиття заходів до їх усунення.

4. Державна служба боротьби з економічною злочинністю відповідно до покладених на неї завдань:

1) виявляє і розкриває господарські, посадові та інші злочини в галузі економіки на підприємствах, в організаціях, комерційних структурах, фінансово-кредитній та банківській системах і вживає заходів до запобігання їм;

2) здійснює оперативне обслуговування об'єктів господарювання різних форм власності;

3) аналізує стан злочинності, визначає основні напрями і тактику оперативно-службової діяльності, пов'язаної з виявленням правопорушень у державному, колективному і приватному секторах економіки;

4) проводить в установленому законом порядку перевірку матеріалів про корисливі зловживання, дізнання у кримінальних справах щодо злочинів у галузі економіки, виконує письмові доручення слідчих, прокурорів і суддів відповідно до Кримінально-процесуального кодексу (1001-05, 1002-05, 1003-05);

5) забезпечує захист фінансованих Кабінетом Міністрів України програм розвитку галузей економіки України або окремих регіонів та сфери обслуговування населення від злочинних посягань; (Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 (1758-2001-п) від 27.12.2001)

6) проводить в установленому порядку оперативно-розшукові заходи, у тому числі пов'язані з установленням фактів порушення прав інтелектуальної власності; (Підпункт 6 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 69 (69-2001-п) від 31.01.2001)

7) виявляє факти хабарництва, корупції та інших зловживань, у тому числі пов'язаних з приватизацією державної власності, та вживає заходів до запобігання їм;

8) виявляє осіб, які займаються підробленням грошей, чекових книжок, акцій, векселів та інших цінних паперів, а також проводить профілактичну роботу серед них;

9) готує інформаційно-аналітичні документи з питань боротьби із злочинністю у галузі економіки для органів виконавчої влади; (Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 (1758-2001-п) від 27.12.2001)

10) проводить серед населення роботу щодо роз'яснення законодавства з питань відповідальності за вчинення злочинів у галузі економіки;

11) висвітлює у засобах масової інформації стан економічної злочинності.

5. Підрозділи Державної служби боротьби з економічною злочинністю користуються правами, передбаченими законами України "Про міліцію" (565-12), "Про оперативно-розшукову діяльність" (2135-12), Кримінально-процесуальним кодексом (1001-05, 1002-05, 1003-05). Зокрема, за наявності даних про порушення законодавства, що регулює фінансову, господарську та іншу підприємницьку діяльність, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю мають право:

1) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності (крім іноземних дипломатичних представництв), до виробничих приміщень, складів, сховищ, що використовуються громадянами для заняття підприємництвом;

2) проводити за участю власника, його представників огляд виробничих, складських, торговельних, службових приміщень, транспортних засобів та інших місць зберігання майна і його використання;

3) вилучати необхідні матеріали про кредитні та фінансові операції, матеріальні цінності, кошти, а також сировину і продукцію в установленому законодавством порядку; опечатувати каси, приміщення і місця зберігання документів, грошей і товарно-матеріальних цінностей;

4) проводити контрольні закупки;

5) вимагати обов'язкового проведення перевірок, інвентаризацій та ревізій виробничої та фінансової діяльності підприємств, установ і організацій; одержувати від посадових і матеріально-відповідальних осіб відомості й пояснення про факти порушення законодавства;

6) вилучати у громадян і посадових осіб документи, що мають ознаки підроблення, а також речі, предмети і речовини, які вилучені з цивільного обігу і перебувають у громадян без спеціального дозволу, а також безгосподарне майно і в установленому порядку вирішувати питання про його подальшу належність;

7) одержувати безкоштовно від підприємств, установ, організацій і громадян інформацію, за винятком випадків, коли законом встановлений спеціальний порядок її одержання;

8) перевіряти у міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси, інші документи, що підтверджують надходження та витрачання коштів і матеріальних цінностей; (Підпункт 8 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 (1758-2001-п) від 27.12.2001)

9) проводити перевірку фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування);

10) залучати для здійснення ревізій і перевірок працівників Державної контрольно-ревізїйної служби, фахівців відповідних міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій;

(Підпункт 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 (1758-2001-п) від 27.12.2001)

11) одержувати в установленому порядку від Національного банку та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що перевіряються, а від інших підприємств і організацій незалежно від форм власності - довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами і організаціями.

6. Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС підпорядковується Міністрові внутрішніх справ, а його територіальні структурні підрозділи - безпосередньо начальникам відповідних органів внутрішніх справ.

Начальник Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС призначається на посаду та звільняється з посади Міністром внутрішніх справ в установленому порядку. (Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1759 (1759-2002-п) від 16.11.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1106 (1106-2003-п) від 17.07.2003, N 1573 (1573-2003-п) від 02.10.2003)

Начальники управлінь, відділів, відділень Державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управлінь МВС в областях, м. Севастополі та на транспорті призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку за погодженням з начальником Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС. (Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1759 (1759-2002-п) від 16.11.2002)

(Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 69 (69-2001-п) від 31.01.2001)

7. Державна служба боротьби з економічною злочинністю здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з іншими правоохоронними та фінансовими органами, Державною податковою адміністрацією, Державною контрольно-ревізійною службою та засобами масової інформації.

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 (1758-2001-п) від 27.12.2001)

8. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Державної служби боротьби з економічною злочинністю затверджується Кабінетом Міністрів України.

9. Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС, управління, відділи, відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управлінь МВС в областях, м. Севастополі та на транспорті мають печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. (Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 69 (69-2001-п) від 31.01.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1759 (1759-2002-п) від 16.11.2002)

© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков