Порядок регистрации предприятий, учреждений, организаций и физ лиц, которые используют наемный труд

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 січня 2007 р. N 70 Київ

Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Відповідно до статей 19 і 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю;

Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування;

Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів;

Порядок сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

Порядок використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету;

Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерству праці та соціальної політики привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ
Iнд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 70

ПОРЯДОК
реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю

1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі — роботодавці), у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі — відділення Фонду).

2. Роботодавці реєструються у відділеннях Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців.

3. Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відділенню Фонду відповідну заяву за формою, що затверджується Мінпраці, та копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи — підприємця (далі — свідоцтво).

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають (надсилають) також копію довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої органом державної податкової служби (далі — довідка).

Новостворені роботодавці подають (надсилають) заяву, копії свідоцтва та довідки не пізніше ніж протягом десяти робочих днів після їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців.

Роботодавець, у якого кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб або змінилася назва чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи — підприємця, подає заяву, копії свідоцтва та довідки у строк, визначений для новостворених роботодавців.

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, разом із заявою, копіями свідоцтва та довідки подають (надсилають) відомості про такі підрозділи за формою, затвердженою Мінпраці.

Господарські об’єднання, утворені відповідно до статті 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, разом із заявою, копіями свідоцтва та довідки подають:

копію установчого договору та/або статуту господарського об’єднання;

перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання, за формою, затвердженою Мінпраці;

копії свідоцтв підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання.

Оригінали документів пред’являються під час подання заяви. У разі надсилання заяви поштою копії документів засвідчуються нотаріально.

4. Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, а у разі надсилання їх поштою — дата на поштовому штемпелі.

5. Реєстрація роботодавців проводиться безоплатно.

Реєстр роботодавців ведеться на електронних носіях інформації, до якого включаються дані їх звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Відділення Фонду надсилає роботодавцю протягом 10 робочих днів після реєстрації рекомендованим листом повідомлення про його реєстрацію за формою, затвердженою Мінпраці.

6. Документи, надіслані роботодавцем для проведення реєстрації, зберігаються у відділенні Фонду протягом трьох років після ліквідації або зміни місцезнаходження юридичної особи чи місця реєстрації проживання фізичної особи — підприємця.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 70

ПОРЯДОК
подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування

1. Цей Порядок визначає процедуру подання підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі — роботодавці), звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (далі — відділення Фонду) та інформації про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) для працевлаштування інвалідів — центру зайнятості.

2. Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) щороку до 1 березня відділенням Фонду, в яких вони зареєстровані, за формою, затвердженою Мінпраці за погодженням з Держкомстатом.

Датою надходження звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів вважається дата подання роботодавцем звіту до відділення Фонду, а у разі надсилання його поштою — дата на поштовому штемпелі.

Iнформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) для працевлаштування інвалідів роботодавці подають центру зайнятості за місцем їх реєстрації як платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття за формою, затвердженою Мінпраці за погодженням з Держкомстатом.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, також подають (надсилають) копію довідки органу державної податкової служби про включення їх до реєстру неприбуткових установ. Оригінал довідки пред’являється під час подання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів. У разі надсилання звіту поштою копія довідки засвідчується нотаріально.

3. Роботодавець, який має відокремлені підрозділи, подає звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів, підготовлений з урахуванням даних цих підрозділів. У разі зміни їх кількості роботодавець разом із звітом про зайнятість і працевлаштування інвалідів подає відомості про такі підрозділи за формою, затвердженою Мінпраці.

Господарське об’єднання, утворене відповідно до статті 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, разом із зведеним звітом про зайнятість і працевлаштування інвалідів, підготовленим з урахуванням даних об’єднання та підприємств, що увійшли до його складу (далі — підприємства), подає:

окремі звіти об’єднання та підприємств про зайнятість і працевлаштування інвалідів;

перелік підприємств за формою, затвердженою Мінпраці;

копії договорів, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації інвалідів, яке входить до складу господарського об’єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), платіжних доручень за такими договорами, розрахунків витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації інвалідів та включення до цих витрат заробітної плати інвалідів, які працюють на зазначеному підприємстві.

Якщо до складу господарського об’єднання входить підприємство, яке зареєстроване або повинно бути зареєстроване в іншому відділенні Фонду, відділення Фонду, якому господарське об’єднання подає звіт, інформує про це відповідне відділення Фонду.

4. Звіти роботодавців про зайнятість і працевлаштування інвалідів зберігаються у відділеннях Фонду протягом трьох років.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 70

ПОРЯДОК
зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів

1. Цей Порядок визначає процедуру зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів.

2. Підприємства, в тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, яким зараховується кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць, можуть входити лише до складу одного господарського об’єднання.

3. Кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів зараховується до нормативу таких робочих місць за звітний період господарському об’єднанню та підприємствам, що входять до його складу, у разі, коли:

кількість працюючих інвалідів на підприємстві громадської організації інвалідів за основним місцем роботи, що перевищує 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, є більша, ніж кількість нестворених робочих місць для працевлаштування інвалідів на інших підприємствах, що входять до складу господарського об’єднання, згідно з установленим нормативом таких робочих місць;

підприємства, що входять до складу господарського об’єднання, розмістили на підприємстві громадської організації інвалідів, яке входить до складу об’єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), що безпосередньо виготовляються зазначеним підприємством;

сума річної заробітної плати інвалідів, яка не менша ніж сума адміністративно-господарських санкцій, що повинна бути сплачена підприємством за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, входить у вартість замовлення, розміщеного на підприємстві громадської організації інвалідів.

4. Рішення щодо зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць за звітний період господарському об’єднанню та підприємствам, що входять до його складу, приймається відділенням Фонду соціального захисту інвалідів протягом 30 календарних днів після подання господарським об’єднанням звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 70

ПОРЯДОК
сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

1. Цей Порядок визначає процедуру сплати підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі — роботодавці), суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (далі — сума адміністративно-господарських санкцій).

2. Роботодавці сплачують суму адміністративно-господарських санкцій відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (далі — відділення Фонду) за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців на балансовий рахунок 3510 в установах Національного банку, відкритий в органах Державного казначейства, або на балансовий рахунок 2510 в установах комерційних банків до 15 квітня року, що настає за роком, в якому відбулося порушення нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Обчислення суми адміністративно-господарських санкцій проводиться роботодавцями самостійно згідно з порядком заповнення звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів, затвердженим Мінпраці за погодженням з Держкомстатом.

3. У разі коли роботодавець не одержує прибутку, сума адміністративно-господарських санкцій сплачується за рахунок інших джерел відповідно до законодавства.

4. Порушення строків сплати суми адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний календарний день прострочення.

Порядок нарахування пені та встановлення строку її сплати затверджуються Мінпраці.

5. Органи Державного казначейства щокварталу інформують відділення Фонду про суму адміністративно-господарських санкцій та пеню, що надійшли до державного бюджету.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 70

ПОРЯДОК
використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм використання Фондом соціального захисту інвалідів та його відділеннями суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету (далі — сума санкцій та пеня).

2. Сума санкцій та пеня використовуються для:

1) фінансування (надання фінансової допомоги на безповоротній основі) заходів, спрямованих на:

зміцнення матеріально-технічної бази центрів професійної, соціальної реабілітації інвалідів і центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, навчально-виробничих майстерень (класів) інтернатних установ для інвалідів та дітей-інвалідів;

зміцнення матеріально-технічної бази відділень реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів управлінь праці та соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, інтернатних установ, клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, навчальних і санаторних закладів для інвалідів, що належать до сфери управління Мінпраці та центру медико-соціальної реабілітації інвалідів по зору Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності;

забезпечення кабінетів (спеціальних класів) з професійної орієнтації та психологічної реабілітації інвалідів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, в яких є спеціалізовані групи для навчання учнів та студентів з числа інвалідів, професійно-діагностичним та реабілітаційним обладнанням, тематичною літературою з питань професійної орієнтації та психологічної реабілітації інвалідів;

фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів (за поданням Національного комітету спорту інвалідів);

2) надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю (далі — роботодавці), цільової позики (на поворотній основі із строком повернення до трьох років) на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів;

3) фінансування (надання фінансової допомоги на безповоротній основі) витрат на:

професійне навчання (професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку) інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на допомогу по безробіттю, у професійно-технічних, вищих (I-IV рівень акредитації) та інших навчальних закладах для здобуття професії за направленням державної служби зайнятості;

професійне навчання молоді з числа інвалідів після закінчення спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх навчальних закладів на спеціалізованих робочих місцях на підприємствах, організаціях громадських організацій інвалідів за наявності в них ліцензії на надання освітніх послуг, крім випадків, передбачених законодавством;

4) надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі:

інвалідам I і II групи — шляхом передплати одного друкованого періодичного видання на рік на одного інваліда (сім’ю інваліда), засновником (засновниками) якого є всеукраїнська громадська організація інвалідів. Перелік цих друкованих видань визначається Мінпраці;

бібліотекам, клубам, навчально-інформаційним центрам, редакціям періодичних видань, будинкам звукозапису і друку, які засновані громадськими організаціями інвалідів, — для придбання спеціального обладнання;

усім інвалідам — шляхом оплати протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності);

підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів — для здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, створення умов для занять фізичною культурою і спортом (за поданням Національного комітету спорту інвалідів), випуску для інвалідів по зору спеціальної літератури та аудіозаписів для їх професійної підготовки з метою комплектування власних бібліотек, технічного оснащення робочих місць для працевлаштування інвалідів, створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда, а також для створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів;

непрацюючим інвалідам — шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації у професійно-технічних, вищих (I-IV рівня акредитації) та інших навчальних закладах для здобуття професії;

підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, державним (казенним) протезно-ортопедичним підприємствам — для технічного переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів;

5) надання роботодавцям дотації на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, які зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні.

3. Фінансова допомога на поворотній основі та цільова позика надаються роботодавцям, які:

виконали норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів і у році звернення або у році, що передував йому, отримали фінансову допомогу на безповоротній основі;

сплатили суму санкцій та пеню;

чисельність їх штатних працівників не перевищує восьми осіб.

Підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі (крім фінансової допомоги на здійснення заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію, яка надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів) та цільова позика надаються за наявності рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі — Комісія) або комісій з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

4. Фінансова допомога на поворотній основі та цільова позика є безвідсотковими і надаються із строком повернення до трьох років.

5. Строк повернення фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики обчислюється з дати перерахування коштів на рахунок відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі — відділення Фонду) до повного їх погашення. Строк і порядок повернення фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики зазначаються у договорі про надання такої допомоги та позики.

У договорі про надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики передбачається забезпечення виконання зобов’язань, а також зазначається неможливість односторонньої відмови від виконання зобов’язання або зміни умов договору.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков