Порядок регистрации предприятий, учреждений, организаций и физ лиц, которые используют наемный труд

6. Розмір фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики визначається відділенням Фонду на підставі наданих роботодавцем техніко-економічних обґрунтувань і кошторисів.

7. Фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі та цільова позика не надається у разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

роботодавець не зареєстрований у відділенні Фонду, за винятком роботодавця, який має чисельність штатних працівників до восьми чоловік;

роботодавець має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством, суми санкцій та пені;

роботодавець, який звернувся за отриманням фінансової допомоги до відділення Фонду на придбання обладнання (устатковання), не має дозволу (ліцензії) на виконання відповідних робіт чи надання послуг;

роботодавець не забезпечив належне виконання попереднього договору, укладеного з відділенням Фонду;

роботодавець у встановленому порядку визнаний банкрутом чи стосовно нього порушено справу про банкрутство.

Відділення Фонду не надають фінансову допомогу та цільову позику неприбутковим установам та організаціям, крім установ, організацій та закладів, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

8. Мінпраці щороку затверджує кошторис Фонду соціального захисту інвалідів на відповідний рік за його поданням в установленому законодавством порядку.

9. Перелік документів, порядок їх розгляду та механізм надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики затверджуються Мінпраці.

10. Роботодавці для отримання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики звертаються до відділення Фонду, в якому вони зареєстровані.

11. Iнваліди (законні представники інвалідів) звертаються:

для фінансування витрат на навчання — до відділення Фонду або центру зайнятості за місцем реєстрації проживання;

для передплати друкованих періодичних видань — до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання;

для забезпечення технічними засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності) — до органів праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації проживання.

12. Фінансова допомога має цільове спрямування і використовується на умовах, визначених договором.

Роботодавцям забороняється нецільове використання фінансової допомоги.

У разі нецільового використання роботодавцями фінансової допомоги та цільової позики або їх частини чи створення ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачено умовами надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики, відповідна сума, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі рішення Фонду соціального захисту інвалідів та Комісії (у межах її повноважень).

13. Фінансування видатків відділень Фонду здійснюється відповідними територіальними органами Державного казначейства на підставі кошторисів цих відділень, затверджених Фондом соціального захисту інвалідів, у межах загального кошторису відділень Фонду, затвердженого Мінпраці.

У кошторисах передбачаються видатки відділень Фонду на судові витрати, а також на організаційно-технічне забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів, пов’язаної з реєстрацією та веденням обліку роботодавців, здійсненням контролю за надходженням суми санкцій та пені.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 70

ПОРЯДОК
проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю

1. Цей Порядок визначає механізм проведення відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів (далі — відділення Фонду) перевірок підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі — роботодавці), щодо дотримання ними вимог статей 19 і 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

2. Предметом проведення перевірки є:

реєстрація роботодавців у відділеннях Фонду;

подання роботодавцями до відділень Фонду звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів;

виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

сплата роботодавцями суми адміністративно-господарських санкцій та пені.

3. Відділення Фонду за наказом його керівника може проводити планові та позапланові, виїзні та невиїзні перевірки.

4. Планові виїзні перевірки проводяться не частіше ніж один раз на календарний рік відповідно до квартальних планів робіт, затверджених наказом керівника відділення Фонду.

Невиїзні перевірки проводяться на підставі звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Відділення Фонду не пізніше ніж протягом десяти днів до початку проведення планової перевірки інформує у письмовій формі (з повідомленням) роботодавця про проведення перевірки із зазначенням дати її початку і закінчення.

5. Позапланова виїзна перевірка проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок за рішенням суду, за вимогою контрольно-ревізійних, податкових, правоохоронних органів та органів прокуратури, за бажанням роботодавця та у разі неподання роботодавцем звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів або подання такого звіту з помилками, що призвели до несплати суми адміністративно-господарських санкцій або сплати їх не у повному обсязі.

6. Роботодавець повинен створити умови для проведення планових та позапланових виїзних перевірок уповноваженою посадовою особою відділення Фонду за умови пред’явлення ним службового посвідчення і направлення на перевірку, підписані керівником та скріплені печаткою відділення Фонду. У направленні на перевірку зазначається дата його видачі, назва відділення, мета, вид перевірки (планова або позапланова), підстава, дата її початку і закінчення, посада та прізвище уповноваженої особи.

7. Строк проведення перевірки (планової та позапланової) не перевищує трьох робочих днів. У разі виникнення непередбачених обставин (роботодавець не зміг своєчасно подати необхідні документи, має значну чисельність працівників, до складу роботодавця входить велика кількість відокремлених підрозділів), строк проведення перевірки може бути продовжено наказом керівника відділення Фонду або особи, яка виконує його обов’язки, але не більше ніж на три робочі дні. Подальше продовження строку проведення перевірки не допускається.

8. Роботодавець зобов’язаний надавати уповноваженій посадовій особі відділення Фонду для ознайомлення і перевірки такі документи:

повідомлення про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду;

статут або установчий договір;

штатний розпис;

особові картки;

трудові книжки працівників;

звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів;

копії документів, що підтверджують інвалідність працівників;

накази (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, розірвання трудового договору;

трудові договори (контракти), цивільно-правові договори та інші документи первинного та бухгалтерського обліку;

табель обліку використання робочого часу та розрахунок заробітної плати;

відомості нарахування заробітної плати;

розрахунково-платіжні, розрахункові та платіжні відомості;

табель виходу на роботу;

платіжні доручення;

товарні накладні, податкові накладні на придбання товарів (робіт, послуг), акти прийняття-передачі, що підтверджують цільове використання коштів;

бухгалтерські документи, які підтверджують взяття на баланс обладнання, придбаного за рахунок суми адміністративно-господарських санкцій та пені;

договори, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації інвалідів, яке входить до складу господарського об’єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг);

розрахунок витрат, що підтверджує виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації інвалідів.

9. Для проведення перевірок підприємств, організацій громадських організацій інвалідів залучаються представники відповідних комісій з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

10. У разі виявлення фактів невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів уповноважена посадова особа, яка проводила перевірку, складає протокол про адміністративне правопорушення.

Форма протоколу про адміністративне правопорушення та порядок її заповнення затверджуються Мінпраці.

11. Після проведення виїзної перевірки уповноважена посадова особа відділення Фонду складає акт у двох примірниках.

Акт підписується уповноваженою посадовою особою відділення Фонду та роботодавцем в останній день перевірки. У разі відмови роботодавця підписати акт у ньому робиться відповідна позначка.

Перший примірник акта залишається у відділенні Фонду, другий — передається роботодавцю, в якого проводилася перевірка.

У примірнику акта, який залишається у відділенні Фонду, робиться позначка про дату вручення акта роботодавцю та проставляється підпис особи, яка його отримала.

Пояснення або незгода з результатами перевірки подаються до акта в письмовій формі або надсилаються поштою протягом трьох робочих днів після підписання акта.

Відділення Фонду повідомляє заявника про результати розгляду протягом десяти робочих днів після отримання пояснення або заперечення.

12. Роботодавець може усунути виявлені порушення під час проведення перевірки або протягом десяти робочих днів після підписання акта.

13. Керівники відділень Фонду на підставі актів перевірок вживають заходів до усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 70

ПЕРЕЛIК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. N 314 “Про організацію робочих місць та працевлаштування інвалідів” (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 181).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1767 “Про затвердження Порядку сплати підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів” (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2375).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 19 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. N 314” (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 67).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. N 813 “Про внесення змін до Порядку сплати підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів” (Офіційний вісник України, 2004 р., N 26, ст. 1697).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. N 1686 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 51, ст. 3336).© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков