Порядок составления расчета уплаты единого налога субъектом малого предпринимательства - юридическим лицом


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2003 N 98

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2003 р.
за N 221/7542

Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою та Порядку його складання

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 318 (z0586-03, z0587-03) від 27.06.2003 N 92 (z0267-04) від 16.02.2004 N 145 (z0496-05) від 20.04.2005)

Керуючись статтею 4 Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (із змінами, унесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99, підпунктом 7.8.2 пункту 7.8 статті 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (із змінами і доповненнями) та статтею 8 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою та Порядок його складання, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 12 жовтня 1999 року N 553 “Про затвердження форм Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 1999 року за N 708/4001.

3. Начальнику Головного управління оподаткування юридичних осіб Сичевському В.П. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Начальнику Головного управління громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи Косарчуку В.П. у 10-денний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України через засоби масової інформації довести цей наказ до відома платників єдиного податку — юридичних осіб.

5. Начальнику Головного управління оподаткування юридичних осіб Сичевському В.П. скласти технічне завдання для комп’ютерної обробки розрахунків.

6. Начальнику Головного управління інформатизації та обліку Семирзі М.І. в терміни, визначені в технічному завданні, розробленому Головним управлінням оподаткування юридичних осіб, забезпечити розробку та впровадження програмного забезпечення для комп’ютерної обробки розрахунків.

7. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 3-денний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити тиражування його та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Оперенка Г.М.

Голова Ю.Ф. Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
28.02.2003 N 98

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2003 р.
за N 221/7542

ПОРЯДОК
складання Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою

1. Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (із змінами, унесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 за результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи до 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом подають до органу державної податкової служби розрахунок про сплату єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою (далі — Розрахунок).

Податкова звітність може бути надана податковому органу за добровільним рішенням платника податків в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання. (Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 92 від 16.02.2004)

2. У рядку 1 “Середньооблікова чисельність працюючих” відображається середньооблікова чисельність працюючих для суб’єктів малого підприємництва, яка визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів.

3. У рядку 2 “Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору” відображається сума коштів, отриманих на розрахунковий рахунок або (та) в касу суб’єкта малого підприємництва.

4. У рядку 3 “Виручка від реалізації основних фондів” відображається виручка, отримана суб’єктом малого підприємництва, у разі здійснення операцій з продажу основних фондів, яка визначається як різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

5. У рядку 4 “Усього виручка від реалізації” відображається загальна сума коштів, отримана на розрахунковий рахунок або (та) в касу суб’єкта малого підприємництва з урахуванням коштів, отриманих від реалізації основних фондів.

6. У рядку 5 “Сума єдиного податку за ставкою ()” відображається сума єдиного податку, яку необхідно сплатити не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, за ставкою, самостійно вибраною платником податку, відповідно до чинного законодавства України.

(Пункт 6 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 145 від 20.04.2005)

7. У рядку 6 “Внески, нараховані на суму дивідендів” відображається сума внесків, які платник єдиного податку зобов’язаний при виплаті дивідендів нараховувати та сплачувати до бюджету, до якого зараховується єдиний податок, за правилами, установленими підпунктом 7.8.2 пункту 7.8 статті 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (із змінами і доповненнями).

8. У рядку 7 “Сума самостійно виявлених помилок за результатами минулих податкових періодів” відображається сума заниженого податкового зобов’язання (з позитивним значенням) або сума завищеного податкового зобов’язання (з від’ємним значенням), самостійно нарахована платником єдиного податку у зв’язку з виправленням помилки. (Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 318 від 27.06.2003)

(Пункт 9 виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 145 (z0496-05) від 20.04.2005)

9. У рядку 9 “Податкові зобов’язання до сплати” відображається скоригована (виправлена) сума податкового зобов’язання, яку необхідно сплатити платнику єдиного податку за звітний податковий період з урахуванням суми самостійно виявленої помилки за результатами минулих податкових періодів. (Пункт в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 318 від 27.06.2003)

10. У рядку 10 “Сума штрафу, самостійно нарахована у зв’язку з виправленням помилки” відображається сума штрафу, самостійно нарахованого платником єдиного податку, відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (із змінами і доповненнями) (далі — Закон). (Порядок доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 318 від 27.06.2003)

11. Показники, відображені у рядках 1-9, заповнюються в графах 3-6 поквартально із збереженням даних за минулі звітні періоди (квартали). У графі 7 відображається сума показників, зазначених у графах 3-6. (Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 145 від 20.04.2005)

12. У нижній частині Розрахунку за результатами камеральної перевірки службова особа ДПІ (ДПА) робить відмітку про виявлені або невиявлені порушення (помилки) і в разі виявлення порушень складає відповідний акт. (Пункт в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 318 від 27.06.2003)

13. Якщо платником самостійно виявлені помилки, що містяться у раніше поданому ним Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою, то відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону такий платник має право надати уточнюючий розрахунок за формою, що додається.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Якщо після подачі розрахунку за звітний період платник податків подає новий звітний розрахунок з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у пункті 17.2 статті 17 Закону, не застосовуються. (Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 145 від 20.04.2005)

(Порядок доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 318 від 27.06.2003)

Заступник начальника Головного
управління оподаткування юридичних осіб С.В. Чекашкін

© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков